За училиштето

ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО

 

СУГС Гимназија „Јосип Броз – Тито“ – Скопје, општина Центар, Република Македонија, основано како Прва скопска гимназија, со решение од 1 декември 1944 год.

Училиштето (Гимназијата) е средно училиште од посебен општествен интерес. Сместена е во релативно нова наменски изградена зграда во строгиот центар на градот Скопје, ул. “Димитрија Чуповски”, б.б. Нејзина основна дејност е организирање на воспитно-образовниот процес за остварување на плановите и програмите од гимназиското образование во Република Македонија.

zaskoloto

Статистички податоци за општинската средина

 

Гимназијата се наоѓа во општината Центар, која што воедно е и една од најубавите урбани средини на градот Скопје.

Вкупното население во оваа општина изнесува 45412 жители.

 

Податоци за училиштето

 

Основањето на гимназијата започнало со решение на Президиумот на АСНОМ и назначувањето на писателот и акад. Васил Иљоски за прв директор (1.XII.1944). Наскоро биле назначени и првите 29 наставници (јануари 1945), а  на 1 февруари 1945 год. започнала и работата на Првата скопска гимназија со вкупно 790 ученици во 23 одделенски паралелки. Наскоро, пак, на Третата седница на Наставничкиот совет на Првата скопска гимназија било решено таа

да се именува со името на претседателот на ФНРЈ “Јосип Броз – Тито”. Оттогаш до денес таа и го задржа името на Јосип Броз – Тито како свој патрон.

Во првите три децении од основањето, гимназијата неколку пати го менувала објектот за сместување и локацијата, а на денешната локација, со своја училишна зграда, се наоѓа од 13 ноември 1972 год. до денес.

Во текот на своето постоење, гимназијата успева да ја докаже својата вредност како прва гимназиска образовна институција. Доказ за тоа се и бројните признанија и награди кои ги има добиено како колектив, признанијата за истакнати членови на професорскиот состав и бројни награди што учениците ги имаат освојувано на разните натпревари. Во прилог на ова може да се наведат неколку награди и признанија.

Во 1964 година, Гимназијата добива Спомен-плакета на град Скопје, 1969 година, Ноемвриска награда, на крајот од учебната 1971/1972 година е на прво место на ранг-листата за средни училишта, а во 1975 година, претседателот на тогашната држава, Јосип Броз Тито, ја одликува Гимназијата со Орден на трудот со златна ѕвезда.

Исто така и учениците остваруваат врвни резултати од областа на науката, културата и уметноста.

Во  текот на своето постоење во гимназијата работеле голем број наставници под водство на 17 директори и тоа:

 

Васил Иљоски (1944/45)

Нада Ачковска (1945/46)

Павле Даскалов (1946/47-1947/48)

Злата Ангелова (1948/49)

Вера Нацева Коробар (1949/50-1952/53)

Олга Мишиќ Соколова (1953/54-1954/55)

Јордан Димевски (1955/56-1964/65)

Васил Чипов (1965/66-1981/82)

Марика Христова вд. (1981/82-1982/83)

Благоја Петровски вд. (1984/85-1986/87)

Славка Арсова вд. (1986/87)

Петар Илиевски прив.упр. (1986/87)

Аџиевски Спасоје вд. (1986/87)

Јован Созовски (1987/88-1998/99)

Славица Сековска (1999/2000-2002/03)

Снежана Мироновска (2003/04-2012/13)

Драган Данев (2012/2013 – 2013/2014)

Татијана Стојанова – Дуева (2013/2014-до денес)

За многуте децении постоење и непрестан развој на воспитно-образовниот процес, гимназијата прерасна во модерно училиште според сите европски стандарди.

Организација и реализација на наставата

 

Основна и најширока форма преку која се остварува целта на воспитно- образовниот процес како и целта на училиштето е наставата. Таа во себе ги опфаќа сите активности на учениците и наставниците преку кои ученикот се здобива со знаења, умеења, вештини и навики.  Со цел подоследно и планско изведување на наставата, секој наставник е задолжен да подготви годишен и тематски план и дневна подготовка на наставен час или наставна единица што преставува стандард, документ преку кој ќе бидат достапни сите информации за текот, методите, формите, средствата и содржините за соодветниот наставен предмет.

Наставата во училиштето се одвива во две смени со тоа што првата смена почнува во 7:30 и завршува во 13:15 часот, а втората почнува во 13:30 до 19:15 часот. Наставниот час трае 45 минути со предвидени мали одмори од 5 минути меѓу  часови и голем одмор помеѓу втор и трет час во првата смена и помеѓу трет и четврти час во втората смена.

Наставниците во Гимназијата се стремат кон свое стручно усовршување и кон учење на нови техники и методи кои би можеле практично да ги искористат во својата настава. За таа цел во текот на учебната година, тие посетуваат стручни семинари, курсеви, разни предавања и работилници.

Заради  постојано и  систематско  следење на  воспитно образовната  работа  во  текот  на  годината  во  сите  подрачја  на дејноста се води и  ажурира  педагошката  документација.

Наставата се остварува преку утврден наставен план кој опфаќа четири организациско-содржински компоненти, додатна, дополнителна и продолжителна настава и слободни ученички активности.

Наставниот план е структуриран од четири организациско-содржински компоненти :

 • задолжителни предмети ;
 • изборни предмети ;
 • задолжителни изборни програми ;
 • проектни активности

Изборни предмети од втора година :

 1. Информатичка технологија
 2. Класични јазици
 3. Елементарна алгебра и геометрија
 4. Говорење и пишување
 5. Етика

Ученикот избира еден предмет

Подрачја-изборни предмети

Природно-математичко подрачје

Комбинација А

Во трета година се понудени : Линеарна алгебра и аналитичка геометрија, Алгебра со по 3 часа неделно, а во четврта : Програмски јазици, Математичка анализа и Физика со по 3 часа недело.

Комбинација Б

Во трета година се понудени : Програмски јазици, Географија и Латински јазик со по 2 часа неделно, а во четврта : Физика, Хемија и Биологија со по 3 часа неделно.

Јазично –уметничко подрачје

Комбинација А

Во трета година се понудени : Трет странски јазик со по 3 часа, Класичен јазик и Педагогија со по 2 часа неделно, а во четврта : Трет странски јазик со по 3 часа неделно, Класичен јазик, Психологија и Компаративна книжевност со по 2 часа неделно

Комбинација Б

Во трета година се понудени : Ликовна уметност, Музичка уметност и Педагогија со по 2 часа неделно, а во четврта : Ликовна уметност, Музичка уметност и Психологија со по 2 часа неделно.

Комбинација А

Во трета година се понудени : Вовед во право, Социологија и Латински јазиксо по 2 часа, а во четврта : Економија со 3 часа и Менаџмент, Логика и Историја со по 2 часа неделно.

Комбинација Б

Во трета година се понудени : Етика, Социологија и Педагогија со по 2 часа неделно, а во четврта : Социологија со 3 часа и Филозофија, Историја и Психологија со по 2 часа неделно.

Проектни активности

 

Преку овој сегмент учениците имаат можност да ги искажат своите знаења, умеења и способности  преку реализација на определени проектни активности кои самите ги избираат.

Проектните активности се изведуваат со менторска настава при што наставникот ги поучува и оспособува ученицте за самостојна и тимска работа.

Проектните активности може да се реализираат во текот на целата учебна година. Оние активности кои се реализираат во училштето се организираат во време прифатливо за учениците.иот распоред на часовите.

Оние ученици кои од било какви причини нема да ги реализираат предвидените Проектни активности имаат обврска да го направат тоа до 31.08 истата учебна година во спротивно нема да им се издаде свидителство за завршена година, тоа значи дека ученикот не реализирал дел од наставниот план за гимназиско образование и не може да го продолжи образованието во гимназијата.

Во оваа учебна година  сите ученици ќе реализираат проектна активност–Иновации и претприемништво а како втора проектна активност ќе се реализираат: мир, толеранција и заштита, хор, урбана култура, ликовно творечки активности, информатика, хемија, физика, биологија, математика, култура на здраво живеење, драма, новинарство и граѓанска култура.

 

Дополнителна настава

 

За учениците кои имаат потешкотии во учењето во текот на учебната година ќе се организира дополнителна настава. Предметниот наставник е обврзан да изведува дополнителна настава ако по предметот  се евидентираат повеќе негативни оценки. Секој предметен наставник задолжително треба да направи распоред за изведување на дополнителната настава и навремено да ги запознае учениците со распоредот.

Додатна настава

 

За учениците кои ќе покажат зголемен интерес за одделни научни и наставни содржини ќе се организира додатна настава преку која ќе се обезбеди проширување и продлабочување на содржините на одделни предмети и подрачја  и учество на учениците на натпревари.

 

Продолжителна настава

 

За ученици кои се упатени на поправен испит по завршувањето на наставната година ќе се реализира продолжителна настава.

 

            Консултативна настава

Оваа настава ќе се организира за оние ученици на кои им е потребна помош во совладувањето на одделни содржини од предметите кои учениците не ги изучувале, го менуваат профилот или струката или се упатени на поправен и испит на годината и за учениците од завршните години во функција на матурата.

 

Воннаставни воспитно-образовни активности

 

Слободни ученички активности и натпревари;

Општествено – корисна и хуманитарна работа на учениците;

Ученички екскурзии;

Здравствена заштита и здравствено воспитание на учениците;

Ученички заедници и организации;

Соработка со локалната средина;

Соработка со родители;

Стручни активи, класен и наставнички совети;

Јавна и културна дејност на училиштето.

8-ми Септември – Ден на осамостојување на Македонија;

11 Октомври – Ден на востанието

Одбележување на месецот на книгата

Учество на спортски манифестации

Организирање посета на театарски  претстави

Организирање посета на музеј

Одбележување на 13-ти Ноември

Организиран пречек на Нова година

Организирање на програма по повод Патрониот празник

Одбележување на денот на дрвото

Одбележување на 21-ви Март – Ден на Екологијата

Учество на Саем за образование

Учество на Саем на книгата

Одбележување на 1-ви Мај

Одбележување на 24-ти Мај – Ден на словенските просветители

 

 

АНГАЖИРАНОСТ НА НАСТАВНО-ВОСПИТНИОТ  И РАКОВОДНИОТ КАДАР ВО УЧЕБНАТА 2014/2015 г.

 

Татијана Стојанова Дуева– директор

Маја Војнеска – стручен соработник, педагог

Фросина Котларова-стручен соработник, психолог

Ликоска-Угриноска Јулија-стручен соработник, библиотекар

Наставници

Р.Б. Презиме и име наставни предмети
Дерменџиева Дијана македонски јазик и литература
Тодоровска Слободанка —– // —–
Панчевска Ленка —– // —–
Бојкиќева Вера —– // —–
Гачевиќ Светлана —– // —–
Миоски Александра —– // —–
Атанасова Јасминка —– // —–
Јанчева Каролина —– // —–
Величкова Емилија —– // —–
Ристова Душанка —– // —–
Младеновска Ана —– // —–
Ѓоргова  Гордијана англиски јазик
Ѓурчиновска Александра —– // —–
Кочовска Ива —– // —–
Станковиќ Снежана —– // —–
Костовска Софија —– // —–
Шабан Ширин —– // —–
Стибел Јосип —– // —–
Серафимовска Борозан Маја —– // —–
Кушовска Маргарита —– // —–
Мишевска Мања Германски јазик
Несторовска Славица —– // —–
Костовска Лилјана —– // —–
Али Анифе —– // —–
Хаџи-Арсова Загорка —– // —–
Клиафа Кристина —– // —–
Хаџистојанова Ели француски јазик
Мелек Имер —– // —–
Терзитанов Никола —– // —–
Горовска Марта италијански јазик
Селда Идрис турски јазик
Зекир Сејхан —– // —–
Алеиви Саид бизнис и претприемништво
Андоновска Ема латински јазик
Ивановска Мирчевска Весна математика
Филиповска Лидија —– // —–
Каланоска Анита —– // —–
Соколовска Кристина —– // —–
Георгиев Зоран —– // —–
Божиновска Катерина —– // —–
Танеска Ирена —– // —–
Спахи Филиз —– // —–
Наумоска Анкица информатика
Николова Јулијана —– // —–
Николајевич Оливер —– // —–
Додевски Драган историја
Петреска  Дамеска Тамара —– // —–
Даниела Арсова —– // —–
Ирена Трајковска —– // —–
Павлов Никола географија
Кржовска Силвана —– // —–
Асани Салим —– // —–
Ѓорѓиева Надица физика
Максимовска Наташа —– // —–
Виолета Василевска —– // —–
Сејменов Олга —– // —–
Гавриловска Олгица хемија
Коруновска Александра —– // —–
Јанковски Јанко —– // —–
Хаџи-Тосева Аврамчева Ксенија —– // —–
Стројманова Радмила биологија
Ачкоска Софија —– // —–
Лидија Котеска —– // —–
Карахасан Имер —– // —–
Сековска Славица —– // —–
Стојковска Тања логика, филозофија
Слободанка Галеска филозофија
Тахир Сузана социологија
Кристина Павловска психологија
Делфина Серафимовска педагогија
Талеска Узуновска Весна филозофија
Бончаноски Јане социологија
Ѓорѓиева Цеце —– // —–
Андонакис Такис мир, толеранција и заштита
Весна Црнеска Симоска бизнис и претприемништво
Андреска Сузана вовед во право
Милена Јовевска менаџмент и економија
Кристина Матеска —– // —–
Дамјаноска-Наумовска Ангелина ликовна уметност
Кристина Битракова —– // —–
Симоновски Гоце —– // —–
Лејла Халим —– // —–
Гелевска Силвана музичка уметност
Џајковска Снежана —– // —–
Хабибе Кубур —– // —–
Јосифовски Слободан Спорт и спортски активности
Васовиќ Маја —– // —–
Поповски Владимир —– // —–
Бишковски Владимир —– // —–
 1. .
Ѓорѓиоски Гоце —– // —–
Абди Орхан —– // —–

КУЌЕН РЕД

Со куќен ред на Училиштето се регулира редот, дисциплината, односите меѓу учениците, наставниците и наставата во Училиштето.Според Законот за средно образование, како и Статуот на Училиштето,учениците имаат права кои ги остваруваат преку наставата и другите облици на воспитна-образовна работа, а истовремено имаат и обврски кои што треба да ги исполнуваат и почитуваат.

 1. Училиштето работи во две смени. Прва смена од 7.30 -13.15, втора смена од 13:30-19:15
 2. Учениците доаѓаат на настава најдоцна пет минути пред почетокот нанаставата. Главниот влез се затвора во 7.30 часот односно во 13.30часот.
 3. По завршувањето на наставата учениците ја напуштаат училишната зграда, освен во случај на воннаставни активности.
 4. Учениците не минуваат низ службениот влез на училиштето.
 5. Сите потреби од административен карактер учениците ги остваруваат исклучиво преку класните раководители (потврди, уверенија и сл.)
 6. Ученикот како субјект во воспитно-образовниот процес да има јасна слика за својата положба и улога во училиштето и да ги знае своите.

права и одговорности и да се прилагодува на новите барања.

 1. Учениците да ги почитуваат законските одредби и одлуките на органите во училиштето и пошироко.
 2. Секогаш да служи како пример со својот изглед и однесување и да формира културни и естетски навики, да внимава на својот морален лик.
 3. Да се почитуваат аргументите на другите и да не се даваат непристојни коментари.
 4. Секој ученик треба да биде ценет како личност без оглед на неговите способности, талент, пол, раса, култура, традиции, националност,вероисповед и социјална положба.
 5. Ученикот да има совесен, одговорен и хуман однос кон сите воУчилиштето.
 6. Да ја почитува личноста на своите соученици, наставници и родители ида ја цени меѓусебната зависност на индивидуи и групи.
 7. Во случај кога наставникот од било која причина не е на часот подолгоод 10 минути, потребно е дежурниот ученик да го извести раководителот на смена, заради регулирање на часот.
 8. Додека трае часот, забрането е излегување од часот и шетање низходници за да не се наруши текот на наставата.
 9. За време на наставата потребно е во училишната зграда да има работна дисциплина.
 10. Се забранува групно и индивидуално напуштање на часови. Поради истото на учениците ќе им бидат изречени педагошки мерки.
 11. Оние паралелки кои групно ќе го напуштат часот нема да дежураат во текот на годината.
 12. Должност на сите ученици е да ја одржуваат хигиената во училниците,ходниците, тоалетните простории.
 13. Најстрого е забрането пушење во училиштето и внесување на дрога иалкохол.
 14. Најстрого се забранува непочитување, нарушување на личноста и угледот и физичкиот интегритет на соучениците, вработените инаставниците во и надвор од училиштето.
 15. Најстрого се забранува предизвикување на тепачки, а меѓусебните недоразбирања учениците да ги решаваат на другарски начин, сами иливо рамките на Класната заедница, или во соработка со раководителот на паралелката.

22. Должност на сите ученици е културно и домаќински да се однесуваат кон училишниот имот, кабинетите, компјутерите,

училишниот инвертар,инсталациите и сл. Секоја направена штета ќе се надокнадува, а за одредени штети се изрекуваат педагошки мерки според Статутот научилиштето.

 1. Должност на сите ученици за време на одморите да внимаваат на хигиената во холот на училиштето и во училишниот двор (отпадоци,отпушоци да бидат фрлани во соодветни корпи за отпадоци).
 2. Забрането е да се пишува во зградата на училиштето.
 3. Најдоследно е да се почитува правилникот за употреба на учебниците, а тоа значи:

– На почетокот на учебната година, сите ученици ќе добијат комплетбесплатни учебници.

– За истите ќе потпишат документ за што се обврзуваат да ги врататво исправна состојба

– Учениците не смеат да ги оштетуваат, бележат и поцртуваат одредени реченици или делови од текстот на учебникот

– По завршувањето на наставната година, учениците се должни да ги вратат учебниците неоштетени и во добра состојба

– Ако ученикот не го врати комплетот на учебници или врати оштетен, неговиот родител односно старател ќе ја надомести вредноста на комплетот на учебници.

– Степенот на оштетување на учебниците ќе го утврдува комисија формирана од страна на Директорот

 1. Најдоследно да се почитува правилникот за заштита и користење на компјутерите кој се наоѓа во секој кабинет(истиот треба да се третира со секој предметен наставник, а истото да се евидентира во дневникот за евиденција).4
 2. Посебно место во животот и работата на учениците во училишната зграда треба да зазема развивањето на еколошка свест и чувањето на работната средина во и надвор од училиштето.
 3. Забрането е користење на мобилен телефон за време на часовите, истиот мора да биде исклучен.
 4. Изостанувањата на учениците, нивните родители ги оправдуваат во рок од три до пет дена.
 5. Учениците кои се истакнуваат со својата работа, испех и поведение, ќе бидат наградени и пофалени.
 6. Пофалбите, дипломите на наградените ќе им бидат доделени на крајот на наставната година.