ВОСПИТНИОТ И РАКОВОДНИОТ КАДАР

 

Силвана Кржовска– в.д. директор

Маја Војнеска – стручен соработник, педагог

Ликоска-Угриноска Јулија-стручен соработник, библиотекар

Наставници

Р.Б. Презиме и име наставни предмети
Дерменџиева Дијана македонски јазик и литература
Тодоровска Слободанка —– // —–
Бојкиќева Вера —– // —–
Гачевиќ Светлана —– // —–
Видевска Јасминка —– // —–
Јанчева Каролина —– // —–
 Татијана Стојанова-Дуева —– // —–
м-р Величкова Емилија —– // —–
д-р Младеновска Ана —– // —–
Ристова Душанка —– // —–
Величковска Елизабета —– // —–
д-р Ѓоргова  Гордиана англиски јазик
м-р Антовска Александра —– // —–
Костовска Софија —– // —–
Шабан Ширин —– // —–
Стибел Јосип —– // —–
Серафимовска Борозан Маја —– // —–
Стефанова Јордановски Невенче —– // —–
Несторовска Славица Германски јазик
Костовска Лилјана —– // —–
Клиафа Кристина —– // —–
Хаџи-Арсова Загорка —– // —–
Дамеска-Симоновска Ана —– // —–
Терзитанов Никола француски јазик
Мелек Имер —– // —–
Качујановска Павлина —– // —–
Горовска Марта италијански јазик
Андоновска Ема латински јазик
Сељда Идрис турски јазик
Зекир Сејхан —– // —–
Карахасан Ајлин —– // —–
Ивановска Весна математика
Филиповска Лидија —– // —–
Георгиев Зоран —– // —–
Николовска Билјана —– // —–
Божиновска Поповска Катерина —– // —–
Танеска Ирена —– // —–
Ласковски Забазновски Славчо —– // —–
Спахи Филиз —– // —–
Ана Наумчевска —– // —–
Наумоска Анкица информатика
Николајевиќ Оливер —– // —–
Шерифовска Ќамил Семра —– // —–
Петреска  Дамеска Тамара историја
Даниела Арсова —– // —–
Ирена Трајковска —– // —–
Зејадин Исамедин —– // —–
д-р Павлов Никола  географија
Трајковска Емилија —– // —–
Беќир Мухамед —– // —–
Виолета Василевска  физика
Максимовска Наташа —– // —–
Неделковски Цветко —– // —–
Бојчин Снежана —– // —–
Гавриловска Олгица хемија
Хаџи-Тосева Аврамчева Ксенија —– // —–
Коруновска Александра —– // —–
Јанковски Јанко —– // —–
Љама Семиха —– // —–
Ајџа Селман —– // —–
Стројманова Радмила биологија
м-р Лидија Котеска  —– // —–
Карахасан Имер —– // —–
Младенова Ивона —– // —–
Стојковска Тања логика, филозофија
Слободанка Галеска филозофија
Талеска Узуновска Весна филозофија
Бончаноски Јане социологија
 Тахир Сузана социологија
Ѓорѓиева Цеце социологија
Кристина Атанасова психологија
 Делфина Серафимовска педагогија
Весна Црнеска Симоска бизнис и претприемништво
Милена Јовевска менаџмент и економија
Мерџан Ѓунтер бизнис и претприемништво
м-р Кристина Матеска —– // —–
Андреска Сузана вовед во право
Дамјаноска-Наумовска Ангелина ликовна уметност
Кристина Битракова Киревски —– // —–
Симоновски Гоце —– // —–
Лејла Хазир —– // —–
Гелевска Силвана музичка уметност
Џајковска Снежана —– // —–
Јосифовски Слободан Спорт и спортски активности
Малцева Маја —– // —–
 Поповски Владимир —– // —–
Бишковски Владимир —– // —–
Ѓорѓиоски Гоце —– // —–
Абди Орхан —– // —–