ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА УЧИЛИШТЕТО

СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ ГИМНАЗИЈА „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“  ̵ СКОПЈЕ

 

                                                 ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА УЧИЛИШТЕТО

 

Февруари, 2013 година


                                                                          ТОА СМЕ НИЕ

 

Гимназијата „Јосип Броз Тито“од Скопје се наоѓа во централното градско подрачје на ул. „Димитрија Чуповски“ бб.

тел./факс: +389 3 214 314, +389 3 215 088, josipbrozmatura@yahoo.com

Училиштето има отпочнато со работа во учебната 1944/45 година.

За својот 50. годишен јубилеј  (1944/45-1994/95) училиштето издаде Монографија во која е прикажан развојниот пат на училиштето, организационата поставеност, опфатеноста на бројот на учениците и наставниците вклучени во воспитно-образовниот процес.

 

Во учебната 2012/13 година од прва до четврта година во гимназијата бројот на паралелки изнесува 51. Наставата се изведува на македонски наставен јазик, на турски наставен јазик во двете паралелки по годишта и на англиски јазик во паралелките на Меѓународна матура. Наставата се изведува во две смени. Нашите ученици активно уживаат во учењето и наклоноста кон учењето  треба да ја задржат низ текот на целиот живот. Тие треба да истражуваат концепти, идеи и теми кои се од локална и глобална важност. Правејќи го ова, тие се здобиваат со продлабочено знаење и развиваат разбирање за поширок и урамнотежен опсег на дисциплини. Тие  треба да превземаат инцијатива  во примена на способноста за  критичко размислување и креативност  за да  препознаваат и да  приоѓаат кон решавање на комплексни проблеми  со донесување на  логички и етички одлуки. Тие разбираат и искажуваат идеи и информации уверливо и  креативно на повеќе од еден јазик и во најразлични начини на комуникација. Тие работат ефективно и  активно соработуваат со другите. Тие покажуваат сочувство со другите и почит кон потребите и чувствата на останатите луѓе. Тие лично и самите се одредуваат кон  волонтерска работа  за другите во општеството и делуваат во насока на  позитивни промени во животите на другите и природата. Учениците од нашата гимназија се храбри во искажувањето  и бранењето на своите убедувања.

Тие  ја разбираат важноста на интелектуалната, физичката и емотивната рамнотежа за да можат да  постигнат лична благосостојба за себе и останатите.

Тие размислуваат и се објективни кон себе и своето учење и искуство. Тие се способни да ги проценат и разберат своите јаки страни и ограничувања со цел да го подобрат своето учење и личен и понатамошен академски развој.

 

1. МИСИЈА

„Со високи воспитно-образовни норми до здрави, млади личности оспособени за понатамошното образование.“

 

2. ВИЗИЈА

„Динамично училиште-критериум за успех“

 

3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИШТЕТО

 • Осовременувње на наставата со нови наставни средства и помагала;

 

 • Подигање на квалитетот на воспитно-образовниот процес со имплементација на нови програмски содржини;

 

 • Интерно стручно усовршување на наставниот кадар за примена на активни методи и техники на учење;

 

 • Промовирање на индивидуланиот развој и личноста на ученикот;

 

 • Градење креативни и морални личности кои ќе се интегрираат во современите текови на животот;

 

 • Перманентна грижа за здравјето на учениците;

 

 • Градење на позитивна клима и средина за учење во која ќе дојдат до израз различните способности и афинитети на учениците

 

 • Унапредување на формите на соработка со родителите и локалната средина;

 

 • Градење на взаемна почит, доверба и меѓуетничка толеранција

 


Каде сме сега?Приоритети од самоевалуацијата на училиштето
Каде сакаме да бидеме

План за развој на училиштето – стратешка цел

1.       Подобрување на инфраструктурата на училиштето како визија на раководството;

 

2.       Уредување на паркот во гимназијата;

 

 

 

3.       Реновирање на санитарните простории во гимназијата;

 

4.       Обезбедување на кабинетска настава по сите наставни предмети;

 

5.       Целосно ставање во функција на разгласната станица;

 

1.  Подобрување на здраствено – хигиенските услови за работа и естетскиот изглед на училиштето

 

 

Каде сме сега?

Приоритети од самоевалуацијата на училиштето

Каде сакаме да бидеме

План за развој на училиштето – стратешка цел

1.       Обезбедување  современи наставни средства за реализација на наставата;

 

2.       Зголемување на библиотечниот фонд на училиштето;

 

3.       Обновување на училишниот инвентар

 

4.       Обезбедување на помагала во наставата (дигитализација);

 

5.       Обезбедување на опрема за кабинетска настава по сите наставни предмети;

2.  Опремување на училиштето и подобрување на квалитетот на наставата со современи средства и помагала

 

 

Каде сме сега?

Приоритети од самоевалуацијата на училиштето

Каде сакаме да бидеме

План за развој на училиштето – стратешка цел

1.       Обука на наставниците за примена на современи методи и техники на оценување и планирање;

 

2.       Обука за примена на тимската работа како     пристап во водењето на училиштето, работата на стручните активи и имплементирање нови проекти;

 

3.       Обука за менаџерско раководење на наставниот процес (нови улоги на наставникот во училницата);

 

4.       Обука на дел од наставниот кадар и стручната служба за интерно усовршување на наставниот кадар и трансформирање на училиштето во организација која учи;

 

5.       Обука на посебен тим ( стручна служба и искусни наставници) за креирање и имплементирање перманентни и одржливи подобрувања во работата на училиштето

 

6.       Обука на наставниците за работа со надарени ученици, нивна идентификација, форми и методи на работа

 

7.       Едукација на наставниците за водење на менторски процес;

3.  Подигнување на квалитетот на воспитно-образовната работа  преку стручно усовршување на наставниот кадар и стручната служба

 

 

Стратешка цел Развојни цели
1. Подобрување на здраствено – хигиенските услови за работа и естетскиот изглед на училиштето

 

 

1.1. Реновирање на санитарните простории во гимназијата
1.2. Уредување на влезот во гимназијата
1.3. Уредување на дворните места во гимназијата
2.Опремување на училиштето и подобрување на квалитетот на наставата со современи средства и помагала (дигитализација)

 

2.1. Опремување на училиштето  со современи наставни средства и помагала
2.2. Зголемување на библиотечниот фонд во училиштето
2.3. Поставување на нов инвентар во училишните простории
3. Подигнување на квалитетот на наставата преку стручно усовршување на наставниот кадар

 

3.1. Подобрување на квалитетот на наставата преку примена на современи методи на оценување планирање
3.2. Подобрување на квалитетот на наставата преку обука за тимско работење во активите
3.3. Подобрување на училничката и училишната клима преку менаџерското организирање на наставниот процес ( нови улоги на наставниците во училницата)
3.4. Постојано подобрување на квалитетот на наставата преку креирање и имплементирање одржливи подобрувања

 

 

Развојна цел Конкретни задачи Активности ( дејствија)
Прва година Втора година Трета година
1.1. Реновирање на санитарните простории во гимназијата 1.1.1   Согледување – идентификување на  моменталната сосотојба на санитарните простории
 • Да се формира стручен тим ( 3 члена)
 • Да се утврди моменталната состојба на санитарните простори;
§ Тимот продолжува со работа;

§ Редовни санитарни контроли;

§ Редовни санитарни контроли;
1.1.2   Надоградба на материјалите кои можат да се поправат во санитарните простории

 

(идентификување на постоечките употребливи материјали)

 • Согледување на материјалите кои може да се поправат ;
 • Поправка на дефектните материјали;
 • Отстранување на материјалите кои не можат да се поправат
§ Континуирано подобрување на санитарните услови;

§ Соработка со санитарната инспекција заради анализа на хигиено здраствената состојба;

§ Континуирано подобрување на санитарните услови;

 

1.1.3.  Изготвување и добивање на нови материјали за реновирање на санитарните простории
 • Да се изготви Преглед за набавка на потребните материјали
 • Да се формира тим(3 )
 • Да се распише тендер
 • Да се направи проект
 • Да се пристапи кон реализација
§ Санитарната инспекција се консултира перманентно во анализа на хигиено здраствената состојба § Редовни санитарни контроли;

 

1.2. Уредување на влезот во гимназијата 1.2.1.  Уредување на паркот во училиштето

 

 • Да се формира тим(3);
 • Да се идентификува постоечката состојба
 • Практично изведување на работата
§ Континуирано одржување на паркот;

§ Садење на нови садници

 

§ Континуирано одржување на паркот;

 

1.2.2.Подобрување на патеката до училиштето
 • Разгледување на можностите за поправка на постоечкотa состојба
 •  Да се изработи план
 •  Практично изведување на работата
§ Хортикуларно уредување  на просторот околу патеката;

§ Асфалтирање на патеката

 

§ Перманентно одржување на просторот околу патеката
1.2.3 Реновирање на влезот на училиштето

 

 • Анализа на постоечките услови
 • Да се изготви Преглед за набавка на потребните материјали
 • Да се пристапи кон реализација
§ Поставување на огласна табла во холот на училиштето (ЛЦД-монитор)
1.2.4.Реконструкција на оштетеното цокле и скали (скалите од гаражата кон влезот)
 •  Анализа на постоечките услови
 • Да се изготви Преглед за набавка на потребните материјали
 • Да се пристапи кон реализација

 

§ Континуирано одржување на цоклето и скалите § Континуирано одржување на цоклето и скалите
Развојна цел Конкретни задачи Активности ( дејствија)
Прва година Втора година Трета година
2.1. Опремување на училиштето со современи наставни средства и помагала 2.1.1.  Идентификација на моменталната сосотојба по однос на опременоста на училиштето со нагледни средства и помагала
 •  Да се формира тим (3 члена)
 • Да се анкетираат наставниците со цел да се утврди колку постојните средства ги задоволуваат потребите

 

§ Тимот го надгледува користењето на наставните средства и помагала

 

2.1.2.  Нагледните средства и помагала кои можат да се поправат да бидат подобрени
 • Да се утврди исправноста на постојните наставните средства
 • Да се класифицираат постоечките средства:
 • оние кои се во функција;
 • оние кои можат да се поправат и
 • оние кои се неупотребливи

 

§ Се проверува нивната исправност § Поправка на постојните наставни средства
2.1.3.  Утврдување на потребите од нови наставни средства и помагала и набавка на истите (дигитални уреди)
 •  Да се разгледаат доставените податоци
 • Да се анкетираат наставниците по предмети за набавка на наставни средства
 • Да се достави писмен извештај
 • Набавка на наставните средства и помагала

 

§ Реализација на наставните содржини по различни наставни предмети со користење на компјутерот и интернет мрежата § Набавка на нови наставни средства и помагала
2.2. Зголемување на библиотечниот фонд во училиштето  

2.2.1.  Идентификување на фондот на книги во училишната библиотека и медиатека

 

 • Да се формира тим ( 3 члена)
 • Да се изготви Преглед на постојниот библиотечен фонд
§ Да се изготви компјутерска евиденција за фондот на книги во библиотеката § Да се следи користење-то на стручната литерату-ра од настав-ниците и учениците

 

2.2.3.         Утврдување на потребите од набавка на нова литература за ученици и наставници

 

 • Да се анкетираат наставниците и учениците за утврдување на потребите од литература

 

§ Да се следи користењето на стручната литература од наставниците и учениците § Да се изготви преглед за набавка на нова литература
2.2.4. Набавка на стручна литература за наставници

 

Набавка на литература за ученици

 

 •  Да се изготви Преглед на потребната литература
 • Набавка на литературата
 

§ Да се анкетираат наставниците и учениците за набавка на нова литература

 

§ Да се набави нова стручна литература за настав-ници и ученици

Развојна цел Конкретни задачи Активности ( дејствија)
Прва година Втора година Трета година
2.3. Поставување на нов инвентар во училишните простории 2.3.1.  Идентификување на опремата и состојбата на инвентарот во училиштето
 • Да се формира тим ( 3 члена)
 •  Да се изготви Преглед на постојниот инвентар во училиштето
§ Преглед на новата сосотојба на инвентарот во училиштето § Поправка на постојниот инвентар
2.3.2.  Поправка на постојниот инвентар во училиштето
 •  Да се утврди видот на поправката
 •  Да се поправи оштетениот инвентар
§ Континуирано одржување на инвентарот § Кoнтинуи-рано одржу-вање на инвентарот
2.3.3.  Утврдување на потребите за набавка на нов инвентар во училиштето и набавка на истиот
 •  Анализа на доставените податоци;
 •  Да се достави писмен извештај
 •  Да се набави инвентарот
§ Преглед на состојбата на инвентарот

§ Одржување на инвентарот

§ Набавка на нов инвентар
3.1. Подобрување на квалитетот на наставата

преку примена на современи методи на оценување планирање

3.1.1.  Согледување на недостатоците на постојните начини на оценување и планирање
 • Формирање на тим за согледување на постојниот начин на оценување и планирање ( 5 члена)
 •  Утврдување на слабостите при планирањето на наставниот процес и оценување на учениците
 •  Сортирање на материјалите кои што сеуште можат да се користат
 •  Предлагање на нови методи и начини на планирање и оценување
§ Десиминација на знаењата на останатите наставници  

 

3.1.2.  Идентификување на потребите во наставата за користење на посовремени методи  на оценување и планирање
 •  Соработка на ниво на стручни активи и користење на предлози на секој од нив
 •  Интервјуирање на наставниците
 •  Анкетни прашалници за учениците

 

3.1.3.  Обука на 25 наставници за примена на посовремени методи на оценување и планирање
 •  Формирање на тим кој ќе ги следи активностите поврзани со обуката ( 3 члена)
 •  Изнаоѓање на најсоодвени обучувачи
 •   Обезбедување на простор и материјали за обуката

 

Развојна цел Конкретни задачи Активности ( дејствија)
Прва година Втора година Трета година
 

3.2. Подобрување на квалитетот на наставата преку обука за тимско работење во активите

3.2.1.  Дијагноза на прифатеноста и компетентноста на тимската работа  

 •  Формирање на листа тимови за сите развојни цели и определување потенцијални раководители
 •  Определување испорачувач на обуката за тимска работа
 •  Дијагностичка средба на обучувачот со раководителите на тимовите

 

 

§ Десиминација на знаењата на останатите наставници

3.2.2.Обука на група наставници за комбинирање и водење на тимовите  

 •  Формирање на групата
 •  Обезбедување на услови
 •  Спроведување на обуката

 

3.2.3. Практикување на тимската работа во стручните активи и другите промени во училиштето  

 

 

 

§ Водење на тимовите по развојни цели од страна на обучените раководители

§ Водење на тимовите по развојни цели од страна на обучените раководи-тели

 

 

 

Развојна цел Конкретни задачи Активности ( дејствија)
Прва година Втора година Трета година
3.3. Подобрување на училничката и училишната клима преку менаџерското организирање на наставниот процес 3.3.1.  Согледување на училишната клима и култура

 

 

 •  Формирање на тим за перманентна контрола на работата на училиштето(3 члена)
 •  Интервјирање на наставниците за колегијалноста, заемна почит и доверба
 •  Прашалници за ученици за работата на училиштето

 

 

 •  Десиминација на знаењата на останатите наставници
3.3.2.  Идентификување на потребите за подобрување и усовршување на работата на училиштето  

 •  Состаноци на стручни активи за училишна култура
 •  Интервју со наставници
 •  заемна соработка со други училишта

 

3.3.3.  Подобрување и усовршување на  образовните резултати преку менаџерскиот процес и  обука на наставниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  Формирање на тим кој ќе ги следи активностите поврзани со организациската теорија и актуелната врска меѓу училишната клима и култура ( 3 члена)
 •  Изнаоѓање на соодветен обучувач за менаџментот и водството во училиштето
 •  Обезбедување на просторни услови за реализација на обуката
 •  Реализација на обуката

 

 

 

Развојна цел Конкретни задачи Активности ( дејствија)
Прва година Втора година Трета година
3.4. Постојано подобрување на квалитетот на наставата преку креирање и имплементирање одржливи подобрувања 3.4.1.  Утврдување на искуствата и потребите

 

 

 •  Формирање фокус група од досегашни учесници од иновативни проекти
 •  Определување испорачувач на обуката за одржливи подобрувања
 •  Дијагностичка средба на обучувачот со фокус групата

 

 

 

3.4.2.  Обука за креирање и имплементирање одржливи подобрувања  

 •  Формирање на групата
 •  Обезбедување на услови

 

 

 •  Спроведување на обуката

 

3.4.3.  Утврдување приоритети и имплементирање на одржливи промени ( подобрувања)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  Водење на тимови за креирање и имплементирање сопствени подобрувања (иновации, промени )

 

 

 • Водење на тимови за креирање и имплементирање сопствени подобрувања ( иновации, промени )

 

 

Стратешка цел:     1. Подобрување на здраствено – хигиенските услови за работа и естетскиот  изглед на училиштето

 

Развојна цел:        1.1. Реновирање на санитарните простории во гимназијата

 

Конкретни задачи Активност Ресурси Вре-менска рамка Инди-

катори

Извори на докази
Човечки Физички Трошоци
1.1.1. Да се идентификува моменталната сосотојба на санитарните простории  Да се формира стручен тим;

Да се утврди моментал-ната состојба на санитарните простори;

Да се донесе заклучок

Стручен тим

Од 3 членови

Директор

Стручен соработник

Претставник

од лок. Самоуправа

 Канцеларија

Санитарни простории

Извештаи

Износ во

зависност

од

потребите

 Мај

2013

 

Подобрени

здра-ствено хигиен-ски услови во училиштето

 Извештаи

од

санитарната инспекција

Извештаи од училишен лекар

 

1.1.2. Надоградба на материјалите кои можат да се поправат во санитарните простории (идентификување на постоечките употребливи материјали) Да се потврди потребата за санација на санитарните простории;

Да се изготви Преглед за набавка на потребните материјали

 

 

Стручен тим од 3 членови

Директор

Пом раб.

 Канцеларија

Санитарни простории

Материјали

 Износ во

зависност

од потребите

Мај

2013

Јуни

2013

 Извршена идентифи кација и иденти-фикува-ни потреби

Задoволни ученици, родители и наставници

 

Извештаи

 

Фотогра-

фии

 

Анкетни листови

 

 

 

1.1.3. Изготвување и добивање на нови материјали за санација на санитарните простории  Да се формира тим

Да се распише тендер

Да се направи проект

Да се пристапи кон реализација

Стручен тим од 3 членови

 

Канцеларија

Санитарни простории

План на трошоци

 

 

Износ во

зависност

од потребите

 Мај, Јуни, Јули 2013  Добивање

на

опрема и

извршена работа

Приемни листови

 

 

 

 

 

 

 

Развојна цел: 1.2. Уредување на влезот во гимназијата

Конкретни задачи Активност Ресурси Вре-менска рамка Индика-тори Извори на докази
Човечки Физички Трошоци
1.2.1. Уредување на паркот во училиштето
 •  Да се формира тим;
 •  Да се идентифи-кува постоечката состојба
 •  Практично изведување на работата
§ Тимот брои 3 членови

§ Хаус мајстор

§ Пом. Раб.

§ Наст.канцеларија

§ Просторија од хаус мајстор

§ Извештаи

§ Тонер

§ Хартија

§ Износ во зависност од потребите § Авг. –Септ. 2013 § Подоб-рен естетски изглед на паркот

§ Задоволни ученици родители нас.

§ Извеш-тај од тимот

§ Анкетни листови

§ Фото-графии

§ Прие-мен лист

1.2.2. Подобрување на патеката до училиштето
 •  Разгледува-ње на можностите за поправка на постоечкотa состојба
 •  Да се изработи план
 •  Практично изведување на работата
Стручен тим од 3 членови

Директор

Хаус мајстор

Пом.раб.

Советник за урб.плани-рање

§ Настав-ничка канцелари-ја

§ Евиденци-ја прегледи на потребните материјали

§ Износ во зависност од потребите § Сеп.-Окт. 2013 § Подоб-рен естетски изглед

§ Задоволни ученици родите-ли нас-тавници

§ Анкетни листови

§ Прие-мен лист

§ Фото-графии

1.2.3. Реновирање на влезот на училиштето
 •  Анализа на постоечките услови
 •  Да се изготви Преглед за набавка на потребните материјали
 •  Да се пристапи кон реализација

 

Стручен тим од 3 членови

§ Директор

§ Советник за урб.планирање

§ Наставни-чка канц.

§ Прегледи

§ Износ во зависност од потребите § Авг.-Сеп. 2013 § Подоб-рен естетски изглед

§ Задо-волни ученици родите-ли нас-тавници

§ Зголе-мена безбед-ност на учили-штето

§ Анкетни листови

§ Фото-графии

 

1.2.4. Реконструкција на оштетеното цокле и скали (од гаражата кон влезот)
 •  Анализа на постоечките услови
 •  Да се изготви Преглед за набавка на потребните материјали
 •  Да се пристапи кон реализација
§ Хаус мајстор

§ Директор

§ Пом.раб.

§ Просторија од хаус мајстор

§ Канцела-рија од ди-ректорот

§ Евиденци-они прегледи

§ Износ во зависност од потребите § Авг. 2013 § Подо-бар естетски изглед

§ Подо-бра хигиена

§ Фото-графии

§ Анкетни листови

 

 

 

Конкретни задачи Активност Ресурси Вре-менска рамка Индика-тори Извори на докази
Човечки Физички Трошоци
1.4.2. Надоградба на материјалите кои можат да се поправат (идентификување на постоечките употребливи материјали)  Да се воспостави непосреден контакт со невладини организации  директор

хаус мајстор

пом. работници

Просторија на хаус мајстор

Училишни простории

 Износ во зависност од потребите  Јуни јули 2014  Подоб-ар ес-тетски изглед  Фото-графии

Годишна програма за работа на учи-лиштето

Извеш-таи

 

 

Стратешка цел: 2. Опремување на училиштето  и подобрување на квалитетот на наставата со современи средства и помагала (дигитализација)

 

Развојна цел:      2.1. Опремување на училиштето  со современи наставни средства и помагала

Конкретни задачи Активност Ресурси Вре-менска рамка Индикатори Извори на докази
Човечки Физички Трошоци
2.1.1. Идентификација на моменталната сосотојба по однос на опременоста на училиштето со нагледни средства и помагала
 •  Да се формира тим
 •  Да се изготви список на постоечките наставните средства
 Тим од 3 членови

Претседа-тели на стручни активи

 Настав-ничка кан-целарија

Кабинети

Списоци

Износ во зависност

од потребите

Август 2013  Поквалитет

-на настава

Мотивирани учени-ци и наставници

 Запис-ници од стручни активи

Анкетни листови

2.1.2.Нагледните средства и помагала кои можат да се поправат да бидат подобрени
 •  Да се утврди исправноста на наставните средства
 •  Да се кла-сифицираат постоечките средства:
 •  оние кои се во функција;
 •  оние кои можат да се поправат и
 • оние кои се неупотреб-ливи

 

 Директор

Хаус мајстор

 

 Просторија од хаус мајстор

Дневник за евиденција

 

 Износ во зависност од потребите  Сеп. 2013  Зголе-мена аудио-визу-елност во наста-ата  Фото-

графии

Анализи

2.1.3.Утврдување на потребите од нови нставни средства и помагала и набавка на истите
 •  Да се разгледаат доставените податоци
 •  Да се анкетираат наставниците по предмети
 • Да се достави писмен извештај
 •  Набавка на наставните средства и помагала
 Директор

Струченсо работник

Претседа-тели на активи

 Настав-ничка кан-целарија

Училници

Протоколи со евиден-тирани разговори

 Износ во зависност од потребите  Окт. –Ное. 2013  Постигну-вање на по-добар успех Анализи

Извеш-таи за успехот

 

 

Развојна цел: 2.2.Зголемување на библиотечниот фонд во училиштето

Конкретни задачи Активност Ресурси Вре-менска рамка Индика-тори Извори на докази
Човечки Физички Трошоци
2.2.1. Идентификување на фондот на книги во училишната библиотека и медиатека  Да се формира тим

Да се изготви Преглед на постојниот библиотечен фонд

Тимот од 3 членови

Библиотекар

Библиотекарска секција

 Библиоте-ка

Медиатека

Наст. Канцела-рија

Прегледи

Тонер

Хартија

 Износ во зависност од потребите Јули-Август 2013 Зголемен број на чита-тели  Евиден-циони картони за

бројот на

читателите во

библиотеката

и медиа-

теката

2.2.3. Утврдување на потребите од набавка на нова литература за ученици и наставници  Да се анкетираат наставниците и учениците за утврдување на потребите од литература Стручен соработник

Наставници –членови на стручниот актив од јазичната група предмети

 Канцела-рија од стручен соработ-ник

Настав-ничка кан-целарија

Дневник за евиденција

 Износ во зависност од потребите  Авг.-Сеп. 2013
 • Збога-тување на зна-ењата кај уче-ниците
 •  Перма-нентно струч-но усо-вршу-вање на нас-тавни-от кадар

 

Анализи и

извештаи за

успехот на

учениците

Анкетни

листови

за наставници

2.2.4. Набавка на стручна литература за наставници и  ученици  Да се изготви Преглед на потребната литература

Набавка на литературата

 Директор

Тимот од 3 членови

Претседатели на стручни активи

 Канцеларија од директор

Наст.кан-целарија

Библиотека

Износ во зависност од потребите Ное. 2013
 • Зголе-мен инте-рес за одре-дени пред-мети
 •  Разви-вање на тво-реч-ката актив-ност кај учени-ците
Анкетни

листови за ученици

Ученички трудови

 

 

 

  

Развојна цел: 2.3. Поставување на нов инвентар во училишните простории

 

Конкретни задачи Активност Ресурси Вре-менска рамка Индика-тори Извори на докази
Човечки Физички Трошоци
2.3.1.Идентификување на опремата и состојбата на инвентарот во училиштето  Да се формира тим

Да се изготви Преглед на постојниот инвентар во училиштето

Стручен тим

Од 3 членови

Хаус мајтсор

 

 Училишни простории

Настав-ничка кан-целарија

Прегледи

 

Износ во зависност од потребите  Авг.-Сеп. 2013

 

 

 Прави-лен психо-физич-ки развој  Извештаи од уч.лекар

Записници

Стручниактиви

2.3.2.Поправка на постојниот инвентар во училиштето
 •  Да се утврди видот на поправката
 •  Да се поправи оштетениот инвентар
Стручен тим

Од 3 членови

Хаус мајстор

 

Износ во зависност од потребите Окт. 2013 Пого-лема моти-вација за работа  Фотографии

Анкетни листови

2.3.3.Утврдување на потребите за набавка на нов инвентар во училиштето и набавка на истиот
 •  Анализа на доставените податоци;
 •  Да се достави писмен извештај
 • Да се набави инвентарот

 

 Директор

Стручен тим

Претседа-тели на стручни активи

Раководи-тели на смени

Наставни-чка канце-ларија

Училишни простории

Канцела-рија на ди-ректорот

Извештаи

 

Износ во зависност од потребите Авг.- Окт. 2013 Подобар ес-тетски изглед

Пого-лема учи-лишна култу-ра

 Фото-графии

Анкетни прашал-ници

 

 

Стратешка цел: 3. Подигнување на квалитетот на наставата преку стручно усовршување на наставниот кадар

 

Развојна цел:       3.1. Подобрување на квалитетот на наставата преку примена на современи методи на оценување планирање

 

 

Конкретни задачи Активност Ресурси Вре-менска рамка Индика-тори Извори на докази
Човечки Физички Трошоци
3.1.1. Согледување на недостатоците на постојните начини на оценување и планирање
 •  Формирање на тим за согледување на постојниот начин на оценување и планирање
 • Утврдување на слабости-те при пла-нирањето на наставниот процес и оценување на учениците
 •  Сортирање на материја-лите кои што сеуште можат да се користат
 •  Предлагање на нови методи и начини на планирање и оценување

 

 

 Директор

Тим за сог-ледување на потребите

Од 3 членови

Стручен соработник

Стручни активи

Наставничка и други канцела-рии

Курику-луми

 

Износ во зависност од потребите Сеп. 2013 Соработка меѓу наставниците

Соработка меѓу струч-ни активи

Размена на искус-тва

Запис-ници од настав-нички совет

Запис-ници од стручни активи

Дневник на паралелката

3.1.2. Идентификување на потребите во наставата за користење на посовремени методи  на оценување и планирање
 •  Соработка на ниво на стручни активи и користење на предлози на секој од нив
 • Интервјуира-ње на наставниците
 •  Анкетни прашалници за учениците
 Стручни активи

Директор

Стручен соработник

 

Настав-ничка кан-целарија

Пишан материјал

Дневник за бележење на атив-ностите

 

 Износ во зависност од потребите Окт. 2013 Подобрена сора-ботка меѓу настав.

Зголемена комуника-ција на ниво на стр. Активи

 

 

 

 

 

Запис-ници од настав-нички совет

Запис-ници од стручни активи

Анкетни листови

 

 

Конкретни задачи Активност Ресурси Вре-менска рамка Индика-тори Извори на докази
Човечки Физички Трошоци
3.1.3.Обука на 25 наставници за примена на посовремени методи на оценување и планирање
 •  Формирање на тим кој ќе ги следи активностите поврзани со обуката
 •  Изнаоѓање на најсоодветни обучувачи
 •  Обезбедува-ње на простор и материјали за обуката
 •  Директор
 •  Стручен соработник
 •  Тим кој ќе ја следи обуката
 Училнички простории

Програма за работа на училиш-тето

Курикулуми по одделни предмети

 Износ во зависност од потребите  Ное.-дек. 2013

 

(крај на прво полу.)

 

Поголема мо-тивиа-ција за работа

Поголема об-јектив-ност, јавност и де-мокра-тичнос во оце-нува-њето

Зголемен успех кај уче-ниците

Пого-лема моти-вација и за-довол-ство во учење-то

Интервју со настав-ниците

Дневник за рабо-та на пара-лелката

Прашалници

Анкетни листови за учен.

 


Развојна цел: 3.2. Подобрување на квалитетот на наставата преку обука за тимско работње во активите

 

Конкретни задачи Активност Ресурси Вре-менска рамка Индика-тори Извори на докази
Човечки Физички Трошоци
3.2.1.Дијагноза на прифатеноста и компетентноста на тимската работа Формирање на листа тимови за сите развојни цели и определување потенцијални раководители

Определување испорачувач на обуката за тимска работа

Дијагностичка средба на обучувачот со раководителите на тимовите

 

Обучувач за тимска работа Училница

Тонер

Хартија

Износ во зависност од потребите Сеп. 2013 Листа на слабости во досегашната тимска работа

Листа на потреби за обука на раководители на тимови

 

 

 

Фокус група
3.2.2.Обука на група од 15 наставници за компонирање и водење на тимови Формирање на групата

Обезбедување на услови

Спроведување на обуката

 

Обучувач за тимска работа Училница Според тарифите на избран испорачувач Сеп.

Окт.  2013

Оценка на ефективноста на обуката од страна на учесниците Евалвациони листи

Усни искази на обучувачите

3.2.3. Практикување на тимската работа во стручните активи и другите промени во училиштето Водење на тимовите по развојни цели од страна на обучените раководители

 

 

 

 15 раководители на тимови Училница 2013-2015 Ефективност и ефикасност на сесиите на сите тимови по развојни цели Продуцирани резултати на тимови

Евалвациони листи по тимови

 

 

Развојна цел: 3.3. Подобрување на училишната клима преку менаџерското организирање на наставниот процес

 

Конкретни задачи Активност Ресурси Вре-менска рамка Индика-тори Извори на докази
Човечки Физички Трошоци
3.3.1. Согледување на училишната клима и култура Формирање на тим за перманентна контрола на работата на училиштето

Интервјура-ње на нас-тавниците за колегијал-носта, заемна почит и доверба

Прашалници за ученици за работата на училиштето

 

 

 

 

 

Тим за пер-манентна контрола

Директор

Стручен соработник

 

Бележник за училишна култура

Пишан материјал за училишна клима и култура

Износ во зависност од потребите Април 2014 Зајакната колеги-јаност

Градење на заемна почит и до-верба

Соработка и друга-рува-ње

Записници од наст. совет

Постој-ниот Кодекс на одне-суваење

Правила за почи-тување на куќниот ред

3.3.2. Идентификување на потребите за подобрување и усовршување на работата на училиштето Состаноци на стручни активи за училишна култура

Интервју со наставници

Заемна соработка со други училишта

Членовите на стручните активи

Стручен соработник

 

Протоколи за евиденција од одржаните состаноци

Дневник за работа на стручниот сораб.

Износ во зависност од потребите Мај 2014 Воспоставена уредна и при-јатна среди-на за работа

Атмосфера на ред и дисциплина

Разви-вање на систем на пози-тивни ставо-ви кај врабо-тените

 

 

 

Извеш-таи на училиш-тето

Годишна про-грама

Анкетнипрашал-ници за настав-ниците

 

 

Конкретни задачи Активност Ресурси Вре-менска рамка Индика-тори Извори на докази
Човечки Физички Трошоци
3.3.3. Подобрување и усовршување на  образовните резултати преку менаџерскиот процес и  обука на наставниците Формирање на тим кој ќе ги следи активностите поврзани со организацис-ката теорија и актуелната врска меѓу училишната клима и култура

Изнаоѓање на соодветен обучувач за менаџментот и водството во училиштето

Обезбедување на просторни услови за реализација на обуката

Реализација на обуката

 •  Тимот за организа-циска култура
 • Соодветни обуџувачи за менаџер-ство
Дневник за евиденција

Извештаи,

Писма и др. Материјал за обуката

Износ во зависност од потребите  Јуни 2014 Во составен систем на вредности и систем на награ-дува-ње

Добра сора-ботка со роди-телите

Воспоставен систем за доне-сување и спро-веду-вање на одлуки

Отворени и чесни комуникации

Правил-ници

Закон за средно образо-вание

Статут на училиш-тето

Запис-ници од Наст. совет

 

 

Развојна цел: 3.4. Постојано подобрување на квалитетот на наставата преку креирање  и имплементирање одржливи подобрувања

 

Конкретни задачи Активност Ресурси Вре-менска рамка Индика-тори Извори на докази
Човечки Физички Трошоци
3.4.1. Утврдување на искуствата и потребите  Формирање фокус група од досегашни учесници од иновативни проекти

Определување испорачувач на обуката за одржливи подобрувања

Дијагностичка средба на обучувачот со фокус групата

 

Обучувачи за одржливи подобрувања ( промени ) Училница -износ во зависност од потребите Ноември 2014 Листа на причини за колапс на иновациите

Листа позитивни искуства од дисеминација на искуства  од проекти и обуки

Листа на очекувања од идната обука

Фокус група
3.4.2. Обука за креирање и имплементирање одржливи подобрувања Формирање на групата

Обезбедување на услови

Спроведува-ње на обуката

 

 

Обучувачи за тимска работа Училница

Тонер

Хартија

Според тарифите на избран испорачувач Декември 2013

Февруари 2014

Оценка на ефективноста на обуката од страна на учесниците  Евалва-

циони листи

Усни искази на обучувачите

 

 

Конкретни задачи Активност Ресурси Вре-менска рамка Индика-тори Извори на докази
Човечки Физички Трошоци
3.4.3. Утврдување приоритети и имплементирање на одржливи промени (подобрувања) Водење на тимови за креирање и имплементи-рање на сопствени подобрувања ( иновации, промени ) 5 учесници на обуката
 • Училници
 • Тонер
 • Хартија
-износ во зависност од потребите  2014

2015

 Резултати од одржливоста една година по завршувањето на пилот фазата на секоја креирана иновација (промена )  Проектна работна документација од иновацијата

Записници одстручни активи

Записници од Наставнички совет

Записници од род.средби и други интересенти

Евалвациони листи по тимови

 

                                   

                                                                                                                   П Р И Л О Г

 

 

Членови на тимот што го изработија Планот за развој на училиштето:

 

 

 1. Драган Данев ВД. Директор

 

 1. Татијана С. Дуева Професор по македонски јазик и литература