Во Соопштенија

Со Конкурсот за запишување ученици во средното образование во учебната2018/2019 година е утврдена можноста за запишување ученици според наставните планови и програми за: гимназиско образование, стручно образование (техничко образование – четиригодишно траење, стручно образование за занимање – тригодишно траење и двегодишно траење), средно уметничко образование и средно образование за ученици со посебни образовни потреби.

Во согласност со член 42 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Законот за стручно образование и обука(„Службен весник на Република Македонија” број 71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/2011, 24/2013, 137/2013, 41/2014 и 145/2015) и Законот за спортска академија(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/2014, 129/2015, 146/2015, 30/2016 и 142/2016), запишувањето ученици во јавните средни училишта се врши по пат на Конкурс кој го објавува Министерството за образование и наука во средствата за јавно информирањепо предлог на основачот.

Со Конкурсот за запишување ученици во средното образование во учебната2018/2019 година е утврдена можноста за запишување ученици според наставните планови и програми за: гимназиско образование(природно – математичко подрачје (комбинација А), природно – математичко подрачје (комбинација Б), општествено – хуманистичко подрачје (комбинација А), општествено – хуманистичко подрачје (комбинација Б), јазично – уметничко подрачје (комбинација А), јазично – уметничко подрачје (комбинација Б), стручно образование (техничко образование – четиригодишно траење, стручно образование за занимање – тригодишно траење и двегодишно траење), средно уметничко образование и средно образование за ученици со посебни образовни потреби.

К О Н К У Р С

за запишување ученици

во јавните средни училишта заучебната 2018/2019 година

во Република Македонија

I . БРОЈ НА УЧЕНИЦИ

Во јавните средни училишта во Република Македонија за учебната 2018/2019 година според одредени наставни планови и програми ќе се запишат следниот број ученици:

БЕРОВО

 1. ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕАЦО РУСКОВСКИ“

Во прва година ќе се запишат 306 ученици во 9 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 170 ученици, 5 паралелки, 60 минимум поени

Текстилно – кожарска струка – 68 ученици, 2 паралелки

– конфекциски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– конфекционер мак 34 уч. 1 пар. 3г.тр. 30 минимум поени

Угостителско – туристичка струка – 68 ученици, 2 паралелки

– хотелско – туристички техничар мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– келнер мак 34 уч. 1 пар. 3г.тр. 30 минимум поени

БИТОЛА

 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ– ГИМНАЗИЈА

   „ЈОСИП БРОЗ ТИТО

Во прва година ќе се запишат 204 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 204 ученици, 6 паралелки, 60 минимум поени

 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ „ЃОРЃИ НАУМОВ“

Во прва година ќе се запишат 374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Машинска струка – 170 ученици, 5 паралелки

– техничар за компјутерско управување мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– машински техничар/ машинско – енергетски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– автотехничар- мехатроничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– обработувач на метал/ заварувач мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– инсталатер за греење и климатизација/ машинист за енергетски постројки мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Електротехничка струка – 204 ученици, 6 паралелки

– електротехничар за компјутерска техника и автоматика мак 102уч. 3 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– електротехничар за електроника и телекомуникации мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 50 минимум поени
– електротехничар – енергетичар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– електромеханичар мак 34 уч. 1 пар.      3 г.тр. 30 минимумпоени
 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ТАКИ ДАСКАЛО“

Во прва година ќе се запишат 612 ученици во 18 паралелки (544 ученици во 16 паралелки со настава на македонски јази и 68 ученици во 2 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 238 ученици, 7 паралелки, 60 минимум поени

мак     204 уч.   6 пар.

алб       34 уч. 1 пар.

Геолошко-рударска и металуршка струка – 68 ученици, 2 паралелки
– геолошко- рударски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– ракувач со рударски машини мак 34уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
 

Градежно – геодетска струка – 68 ученици, 2 паралелки

-градежен техничар/ архитектонски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– геодетски техничар алб 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
 

Сообраќајна струка – 68 ученици, 2 паралелки

– техничар за патен сообраќај мак 34уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
-техничар за логистика и мак 34уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
осигурување
      

       Текстилно – кожарска струка – 68 ученици, 2 паралелки

техничар за дизајн на облека мак 34уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– конфекционер мак 34уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
 

Графичка струка – 68 ученици, 2 паралелки

– графички техничар мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– печатар/изработувач на визуелни апликации мак 34уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Угостителско – туристичка струка – 34 ученици, 1 паралелка

– келнер мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ

ЈАНЕ САНДАНСКИ

Во прва година ќе се запишат 170 ученици во 5 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Економско – правна и трговска струка – 170 ученици, 5паралелки

– економски техничар мак 136 уч. 4 пар. 4г.тр. 60 минимум поени
– асистент деловен администратор мак 34 уч. 1 пар. 3г.тр. 30 минимум поени
 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО УЧИЛИШТЕ

   „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“

Во прва година ќе се запишат 170 ученици во 5 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Земјоделсковетеринарна струка – 170 ученици, 5 паралелки

– техничар за фармерско производство мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 40 минимум поени
– техничар за хортикултура мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 40 минимум поени
– ветеринарен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– техничар за агроменаџмент мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– поледелец/сточар-пчелар мак 34 уч. 1 пар. 3г.тр. 30 минимум поени
 1. ОПШТИНСКО СРЕДНО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ

   „Д-р ЈОВАН КАЛАУЗИ

Во прва година ќе се запишат 306 ученици во 9 паралелки (272 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Здравствена струка – 272 ученици, 8 паралелки

– медицинска сестра мак 68уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– медицинска сестра алб 34уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– фармацевтски лабораториски техничар мак 68уч.   2 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– забен техничар мак 34уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– физиотерапевтски техничар мак 68уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени

Лични услуги – 34 ученици, 1 паралелка

– техничар за очна оптика мак 34уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
 1. ДРЖАВНО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ БИТОЛА

Во прва година ќе се запишат 34 ученици во 1 паралелка со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Уметничкообразование – музичкауметност – 34ученици, 1 паралелка

– музичар теоретичар и музичар изведувач мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени

БОГДАНЦИ

 1. ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕБОГДАНЦИ“

Во прва година ќе се запишат 204 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 68 ученици, 2 паралелки, 60 минимум поени

Текстилно-кожарска струка – 68 ученици, 2 паралелки

– конфекциски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– конфекционер мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Сообраќајна струка – 34 ученици, 1 паралелка

– техничар за транспорт и шпедиција мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 60 минимум поени

Здравствена струка – 34 ученици, 1 паралелкa

– медицинска сестра мак 34уч. 1пар. 4 г.тр. 70 минимум поени

ВАЛАНДОВО

 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Во прва година ќе се запишат 170 ученици во 5 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 68 ученици, 2 паралелки, 60 минимум поени

Земјоделско – ветеринарна струка – 102 ученици, 3 паралелки

– техничар за фармерско производство мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 40 минимум поени
– лозаро – винарски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– градинар цвеќар/ поледелец мак 34 уч. 1 пар. 3г.тр. 30 минимум поени

ВЕЛЕС

 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА „КОЧО РАЦИН“

Во прва година ќе се запишат 238 ученици во 7 паралелки (204 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 238 ученици, 7 паралелки, 60 минимум поени

мак       68 уч.     2 пар.

алб     306 уч.     9 пар.

тур      102 уч.     3 пар.

 1. ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „ЈОВЧЕ ТЕСЛИЧКОВ“

Во прва година ќе се запишат 204 ученици во 6 паралелки со настава на

македонски јазик според наставните планови и програми за:

Економско – правна и трговска струка – 204 ученици, 6 паралелки

– економски техничар мак 102уч. 3 пар.     4 г.тр. 60 минимум поени
– деловен секретар мак 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 60минимум поени
– банкарски техничар мак 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 60 минимум поени
– продавач-референт за продажни услуги/ бизнис администратор мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
 1. СРЕДНО СТРУЧНО ОПШТИНСКОУЧИЛИШТЕ   „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“

Во прва година ќе се запишат 408 ученици во 12 паралелки (340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Машинска струка – 170 ученици, 5 паралелки

– машински техничар/ машинско -енергетски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– машински техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– техничар за компјутерско управување мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– автотехничар-мехатроничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– автомеханичар/ заварувач мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Електротехничка струка – 170 ученици, 5 паралелки

– електротехничар за компјутерска техника и автоматика мак 68 уч. 2 пар. 4г.тр. 55 минимум поени
– електротехничар за електроника и телекомуникации / електротехничар-енергетичар мак 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 50 минимум поени
– електротехничар за електроника и телекомуникации алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 50 минимум поени
– електричар/електромеханичар за компјутерска техника и технологија мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Сообраќајна струка – 34 ученици, 1 паралелка

– техничар за транспорт и шпедиција мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени

Угостителско – туристичка струка – 34 ученици, 1 паралелка

-готвач/ келнер мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
 1. СРЕДНО СТРУЧНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ   „ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ“

Во прва година ќе се запишат 238 ученици во 7 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Хемискотехнолошка струка – 102 ученици, 3 паралелки

– хемиско -технолошки техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– прехранбен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр.      45 минимум поени
– месопреработувач мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Здравствена струка – 102 ученици, 3 паралелки

– медицинска сестра мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– фармацевтски лабораториски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– болничар- негувател мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр.      30 минимум поени
 

Лични услуги – 34

ученици, 1 паралелка
– козметички техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

ВИНИЦА

 1. СРЕДНО ОПШТИНСКОУЧИЛИШТЕ „ВАНЧО ПРКЕ“

Во прва година ќе се запишат 340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 170 ученици, 5 паралелки, 60 минимум поени

Текстилно – кожарска струка – 68 ученици, 2 паралелки

– конфекциски компјутерски оператор мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– конфекционер мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Сообраќајна струка – 34 ученици, 1 паралелка

– техничар за патен сообраќај мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени

Машинска струка – 34 ученици, 1 паралелкa

– машински техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

Хемискотехнолошка струка – 34 ученици, 1 паралелка

– прехранбен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр.      45 минимум поени

ВРАПЧИШТЕ

16.СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “НЕГОТИНО”

Во прва година ќе се запишат 170 ученици во 5 паралелки (136ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на турски јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 136 ученици, 4 паралелки, 60 минимум поени

алб     102 уч.   3 пар.

тур       34   уч.   1 пар.

Економско – правна и трговска струка – 34 ученици, 1 паралелка

– економски техничар алб 34 уч. 1 пар.    4г.тр. 60 минимум поени

ГЕВГЕЛИЈА

 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ“

Во прва година ќе се запишат 374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 170 ученици, 5 паралелки, 60 минимум поени

Угостителско – туристичка струка – 102 ученици, 3 паралелки

– хотелско-туристички техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– келнер мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– готвач Мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Машинска струка – 68 ученици, 2 паралелки

– автотехничар – мехатроничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– автомеханичар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Економско – правна и трговска струка – 34 ученици, 1 паралелка

– економски техничар мак 34 уч. 1 пар.    4г.тр. 60 минимум поени

ГОСТИВАР

 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОСТИВАР“

Во прва година ќе се запишат 476 ученици во 14 паралелки (68ученици во 2 паралелки со настава на македонски јазик, 306 ученици во 9паралелки со настава на албански јазик и 102 ученици во 3 паралелки со настава на турски јазик) според

наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 476 ученици, 14 паралелки, 60 минимум поени

мак       68 уч.     2 пар.

алб     306 уч.     9 пар.

тур     102 уч.     3 пар.

 1. 19. СРЕДНО ОПШТИНСКОМЕДИЦИНСКОУЧИЛИШТЕ „ГОСТИВАР“

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки (68ученици во 2 паралелки со настава на македонски јазик, 136 ученици во 4паралелки со настава на албански јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава на турски јазик) според наставните планови и програми за:

Здравствена струка – 272 ученици, 8 паралелки

– медицинска сестра мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– медицинска сестра алб 102уч. 3 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– медицинска сестра тур 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– забен техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
 1. 20. СРЕДНО ОПШТИНСКО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ „ГОСТИВАР“

Во прва година ќе се запишат 714 ученици во 21 паралелка (272 уче­ни­ци во 8паралелки со настава на македонски јазик, 306 ученици во 9 паралелки со настава на албански јазик и 136 ученици во 4 паралелки со настава на турски ја­зик) според наставните планови и програми за:

Машинска струка – 136 ученици, 4 паралелки

– машински техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– машински техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– автомеханичар алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– заварувач мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Електротехничка струка – 374 ученици, 11 паралелки

– електротехничар енергетичар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– електротехничар енергетичар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– електротехничар енергетичар тур 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– електротехничар за компјутерска техника и автоматика мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– електротехничар за компјутерска техника и автоматика алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– електротехничар за компјутерска техника и автоматика тур 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– електротехничар за електроника и телекомуникации мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 50 минимум поени
– електротехничар за електроника и телекомуникации алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 50 минимум поени
– електротехничар за електроника и телекомуникации тур 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 50 минимум поени
-електромеханичар за компјутерска техника и технологија мак 34 уч. 1 пар.      3 г.тр. 30 минимум поени
– електромеханичар за компјутерска техника и технологија алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Хемиско-технолошка струка – 34 ученици, 1 паралелка

– хемиско-технолошки техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

Градежно – геодетска струка – 68 ученици, 2 паралелки

– архитектонски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– архитектонски техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

Лични услуги – 102 ученици, 3паралелки

– козметички техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– козметички техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– козметички техничар тур 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
 1. 21. СРЕДНО ОПШТИНСКО ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ „ГОСТИВАР“

Во прва година ќе се запишат 442 ученици во 13 паралелки (170 уче­ници во 5 паралелки со настава на македонски јазик, 238 ученици во 7 паралелки со настава на албански јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на турски јазик) според наставните планови и програми за:

Економско – правна и трговска струка – 442 ученици, 13 паралелки

– економски техничар мак 68 уч. 2 пар.    4г.тр. 60 минимум поени
– економски техничар алб 102уч. 3 пар. 4г.тр. 60 минимум поени
– економски техничар тур 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 60 минимум поени
– деловен секретар мак 34 уч. 1 пар.     4 г.тр. 60 минимум поени
– деловен секретар алб 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 60 минимум поени
– техничар за трговија и маркетинг мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 60 минимум поени
– техничар за трговија и маркетинг алб 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 60 минимум поени
– банкарски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– банкарски техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– правен техничар алб 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 60 минимум поени

ДЕБАР

22.ЦЕНТАР ЗА СРЕДНО НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

  

ЗДРАВКО ЧОЧКОВСКИ

Во прва година ќе се запишат 340 ученици во 10 паралелки (136 ученици во 4паралелки со настава на македонски јазик и 204 ученици во 6 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 306 ученици, 9 паралелки, минимум 60 поени

мак 136 уч.     4 пар.

алб 170 уч.    5 пар.

Градежно – геодетска струка – 34 ученици, 1 паралелка

– градежен техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

ДЕЛЧЕВО

 1. 23. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „МЕТОДИ МИТЕВСКИ – БРИЦО“

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 170 ученици, 5 паралелки, 60 минимум поени

Текстилно  кожарска струка – 68ученици, 2 паралелки
– конфекциски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– текстилен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
 

Хемиско – технолошка струка – 34 ученици, 1 паралелка

– прехранбен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

ДЕМИР ХИСАР

 1. 24. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ ПETКОВ МИСИРКОВ“

Во прва година ќе се запишат 136 ученици во 4 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 102 ученици, 3 паралелки, 60 минимум поени

Шумарско – дрвопреработувачка струка – 34 ученици, 1 паралелка

– техничар за шумарство и пејзажна архитектура мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

ДОЛНЕНИ

 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ПРЕРОДБА – РИЛИНДЈА“

Во прва година ќе се запишат 170 ученици во 5 паралелки (34 ученици во 1 паралелка со настава на македонски јазик и 136 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 170 ученици, 5 паралелки, минимум 60 поени

мак   34 уч.     1 пар.

алб 136 уч.     4 пар.

ИЛИНДЕН

 1. 26. СРЕДНО ОПШТИНСКО СТРУЧНО УЧИЛИШТЕ „ИЛИНДЕН“

Во прва година ќе се запишат 68 ученици во 2 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Електротехничка струка – 68 ученици, 2 паралелки

– електротехничар за електроника и телекомуникации мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 50 минимум поени
– електротехничар за компјутерска техника и автоматика мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени

КАВАДАРЦИ

27.СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА

  

ДОБРИ ДАСКАЛОВ

Во прва година ќе се запишат 238 ученици во 7 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 170 ученици, 5 паралелки, 60 минимум поени

Економско – правна и трговска струка – 68 ученици, 2 паралелки

– економски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– правен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр.    60 минимум поени
 1. 28. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КИРО СПАНЏОВ – БРКО“

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Машинска струка – 102 ученици, 3 паралелки

– машински техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– автотехничар – мехатроничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– автомеханичар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Електротехничка струка – 170 ученици, 5 паралелки

– електротехничар-енергетичар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– електротехничар за компјутерска техника и автоматика мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– електротехничар за електроника и телекомуникации мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 50 минимум поени
– електричар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

29.СРЕДНО ОПШТИНСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО ШУМАРСКО     УЧИЛИШТЕ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“

Во прва година ќе се запишат 306 ученици во 9 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Шумарско – дрвопреработувачка струка – 136 ученици, 4паралелки

– техничар за шумарство и пејзажна архитектура мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– техничар за мебел и ентериер/ техничар за обработка на дрво мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– столар / тапетар – декоратер мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– шумар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Земјоделсковетеринарна струка – 136 ученици, 4паралелки

– техничар за фармерско производство / лозаро – винарски техничар мак 34 уч. 1 пар.    4г.тр. 40 минимум поени
– техничар за агроменаџмент мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– градинар цвеќар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– лозар овоштар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Здравствена струка – 34 ученици, 1 паралелка

– фармацевтски лабораториски техничар мак 34 уч. 1 пар.    4г.тр.    70 минимум поени

КИЧЕВО

 1. ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „МИРКО МИЛЕСКИ“

Во прва година ќе се запишат 510 ученици во 15 паралелки (442 ученици во 13 паралелки со настава на македонски јазик и 68 ученици во2 паралелки со настава на турски јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 238 ученици, 7 паралелки, 60 минимум поени

мак 204 уч. 6 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
тур 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени

Машинска струка – 68 ученици, 2 паралелки

– машинско -енергетски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45минимум поени
– автомеханичар мак 34 уч. 1 пар.    3 г.тр. 30минимум поени

Економско – правна и трговска струка – 34 ученици, 1 паралелка

– економски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени

Здравствена струка – 34 ученици, 1 паралелка

– медицинска сестра мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр.      70 минимум поени

Електротехничка струка – 102 ученици, 3 паралелки

– електротехничар за компјутерска техника и автоматика мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 55 минимум поени
– електротехничар за компјутерска техника и автоматика тур 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 55 минимум поени
-електромеханичар за компјутерска техника и технологија мак 34 уч. 1 пар.      3 г.тр. 30 минимум поени

Лични услуги – 34 ученици, 1паралелка

– фризер мак 34уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
 1. 31. ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „ДРИТА“

Во прва година ќе се запишат 442 ученици во 13 паралелки со настава на албански јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 204 ученици, 6 паралелки, 60 минимум поени

алб       204 уч.   6 пар.

Машинска струка – 68 ученици, 2 паралелки

– машински техничар алб 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45минимум поени
-автомеханичар aлб 34 уч. 1 пар.    3 г.тр. 30минимум поени

Економско – правна и трговска струка – 34 ученици, 1 паралелка

– економски техничар алб    34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени

Здравствена струка – 34 ученици, 1 паралелка

– фармацевтски лабораториски техничар алб    34 уч. 1 пар. 4 г.тр.    70 минимум поени

Електротехничка струка – 68 ученици, 2 паралелки

– електротехничар – енергетичар алб 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– електричар алб 34 уч. 1 пар.    3 г.тр. 30 минимум поени

Лични услуги – 34 ученици, 1паралелка

– фризер алб    34уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

КОЧАНИ

 1. 32. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЉУПЧО САНТОВ“

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава намакедонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 136 ученици, 4 паралелки, 60 минимум поени

Економско – правна и трговска струка – 136 ученици, 4 паралелки

– економски техничар мак 136 уч.    4 пар.      4 г.тр.      60 минимум поени
 1. 33. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОШО ВИКЕНТИЕВ“

Во прва година ќе се запишат 442 ученици во 13 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Машинска струка – 170 ученици, 5 паралелки

– машински техничар мак        34 уч. 1 пар.        4 г.тр.      45минимум поени
– техничар за компјутерско управување мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– машинско енергетски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– автомеханичар мак 34 уч. 1 пар. 3г.тр. 30 минимум поени
– инсталатер за цевкиниводоводи/ заварувач/обработувач на метал мак 34 уч. 1 пар. 3г.тр. 30 минимум поени

Електротехничка струка – 238 ученици, 7 паралелки

– електротехничар за електроника и телекомуникации мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 50 минимум поени
– електротехничар за компјутерска техника и автоматика мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– електротехничар -енергетичар мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– електромеханичар/ автоелектроничар мак 34 уч. 1 пар.    3 г.тр. 30 минимум поени
– електричар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– автоелектричар мак 34 уч. 1 пар. 2 г.тр. 30 минимум поени

Сообраќајна струка – 34 ученици, 1 паралелка

– техничар за транспорт и шпедиција мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени

КРАТОВО

 1. 34. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „МИТКО ПЕНЏУКЛИСКИ“

Во прва година ќе се запишат 136 ученици во 4 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 68 ученици, 2 паралелки, 60 минимум поени

Хемиско – технолошка струка – 34 ученици, 1 паралелка

– прехранбен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

Угостителско – туристичка струка – 34 ученици, 1 паралелка

– угостителски техничар за рурален туризам мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

КРИВА ПАЛАНКА

 1. 35. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“

Во прва година ќе се запишат 340 ученици во 10 паралелки со настава на

македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 170 ученици, 5 паралелки, 60 минимум поени

Машинска струка – 68 ученици, 2 паралелки

– машински техничар мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр.      45 минимум поени
-автомеханичар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Електротехничка струка – 34 ученици, 1 паралелка

– електротехничар за компјутерска техника и автоматика мак 34 уч. 1 пар.    4г.тр. 55 минимум поени

Угостителско – туристичка струка – 34 ученици, 1 паралелка

– готвач/келнер мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр.    30 минимум поени

Текстилно – кожарска струка – 34 ученици, 1 паралелка

– конфекциoнер мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

КРУШЕВО

 1. 36. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „НАУМ НАУМОВСКИ – БОРЧЕ“

Во прва година ќе се запишат 204ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 68 ученици, 2 паралелки, 60 минимум поени

Угостителско-туристичка струка – 136 ученици, 4 паралелки

– хотелско-туристички техничар/ угостителски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– келнер мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– готвач/ слаткар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– собарка мак 34 уч. 1 пар. 2 г.тр. 30 минимум поени

КУМАНОВО

 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈАГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Во прва година ќе се запишат 374 ученици во 11 паралелки (340 учени­ци во 10паралелки со настава на македонски јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на српски јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 374 ученици, 11 паралелки, 60 минимум поени

мак 340 уч. 10 пар.
срп 34 уч. 1 пар.
 1. 38.СРЕДНООПШТИНСКОУЧИЛИШТЕГИМНАЗИЈАСАМИ ФРАШЕРИ

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава на албански јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 272 ученици, 8 паралелки, 60 минимум поени

алб 272 уч. 8 пар.
 1. СРЕДНО СТРУЧНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КИРО БУРНАЗ“

Во прва година ќе се запишат 510 ученици во 15 паралелки (374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик и 136 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Земјоделсковетеринарна струка – 238 ученици, 7паралелки

– техничар за фармерско производство/ техничар за хортикултура мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 40 минимум поени
– техничар за фармерско производство алб 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 40 минимум поени
– ветеринарен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– ветеринарен техничар алб 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– техничар за агроменаџмент мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– техничар за агроменаџмент алб 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– градинар – цвеќар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Хемискотехнолошка струка – 102 ученици, 3 паралелки

– прехранбен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– техничар нутриционист мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– пекар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Лични услуги – 102 ученици, 3 паралелки

– козметички техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– козметички техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– фризер мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Машинска струка – 68 ученици, 2 паралелки

– автотехничар – мехатроничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– автомеханичар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ПЕРО НАКОВ“

Во прва година ќе се запишат 714 ученици во 21 паралелка (340 уче­ни­ци во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 374 ученици во 11 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Економско-правна и трговска струка – 442 ученици, 13 паралелки

– економски техничар мак 68 уч. 2 пар.    4г.тр. 60 минимум поени
– економски техничар алб 102уч. 3 пар. 4г.тр. 60 минимум поени
– техничар за трговија и маркетинг мак 68 уч. 2 пар.    4г.тр. 60 минимум поени
– техничар за трговија и маркетинг алб 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 60 минимум поени
– правен техничар алб 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 60 минимум поени
– деловен секретар мак 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 60 минимум поени
– деловен секретар алб 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 60 минимум поени
– банкарски техничар мак 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 60 минимум поени
– банкарски техничар алб 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 60 минимум поени

Текстилно – кожарска струка – 272 ученици, 8 паралелки

– конфекциски техничар мак 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 45 минимум поени
– конфекциски техничар алб 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 45 минимум поени
– техничар за обувки мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– техничар за обувки алб 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 45 минимум поени
– техничар за дизајн на облека мак 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 45 минимум поени
– техничар за дизајн на облека алб 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 45 минимум поени
– произведувач на обувки мак 34 уч. 1 пар.    3 г.тр. 30 минимум поени
– произведувач на обувки алб 34 уч. 1 пар.    3 г.тр. 30 минимум поени
 1. 4 ОПШТИНСКО СРЕДНО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ „НАЦЕ БУЃОНИ“

Во прва година ќе се запишат 714 ученици во 21 паралелка (340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 374 ученици во 11 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Машинска струка – 204 ученици, 6 паралелки

– техничар за компјутерско управување мак 34 уч. 1 пар.    4г.тр. 45 минимум поени
– техничар за компјутерско управување алб 34 уч. 1 пар.    4г.тр. 45 минимум поени
– машинско – енергетски техничар мак 34 уч. 1 пар.    4г.тр. 45 минимум поени
– машинско – енергетски техничар алб 34 уч. 1 пар.    4г.тр. 45 минимум поени
– машински механичар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– машински механичар алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Електротехничка струка – 340 ученици, 10 паралелки

– електротехничар-енергетичар мак 68 уч. 2 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– електротехничар-енергетичар алб 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– електротехничар за компјутерска техника и автоматика мак 68 уч. 2 пар.    4г.тр. 55 минимум поени
– електротехничар за компјутерска техника и автоматика алб 68 уч. 2 пар. 4г.тр. 55 минимум поени
– електромеханичар алб 34 уч. 1 пар.    3 г.тр. 30 минимум поени
– електромеханичар за компјутерска техника и технологија мак 34 уч. 1 пар.    3 г.тр. 30 минимум поени
– електромеханичар за компјутерска техника и технологија алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Здравствена струка – 170 ученици, 5 паралелки

– медицинска сестра мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– медицинска сестра алб 102 уч. 3 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени

ЛИПКОВО

 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ИСМЕТ ЈАШАРИ“

Во прва година ќе се запишат 136 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 136 ученици, 4 паралелки, 60 минимум поени

МАВРОВО И РОСТУША

 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „МАВРОВО – РОСТУШЕ“

Во прва година ќе се запишат 102 ученици во 3 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 102 ученици, 3 паралелки, 60 минимум поени

МАКЕДОНСКИ БРОД

 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“

Во прва година ќе се запишат 204 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

               Гимназискообразование – 102ученици3паралелки, 60 минимумпоени

Машинска струка – 34 ученици, 1 паралелка

– машинско – енергетски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени

Угостителско – туристичка струка – 68 ученици, 2 паралелки

– хотелско-туристички техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– угостителски техничар за рурален туризам мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „МИЛЕ ЈАНЕВСКИ – ЏИНГАР“

Во прва година ќе се запишат 204 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 68 ученици, 2 паралелки, 60 минимум поени

Текстилно – кожарска струка – 68 ученици, 2 паралелки

– конфекциски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
–       – конфекционер мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Геолошко – рударска и металуршка струка – 68 ученици, 2 паралелки

– геолошко – рударски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– ракувач со рударски машини мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

НЕГОТИНО

 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“

Во прва година ќе се запишат 442 ученици во 13 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 170 ученици, 5 паралелки, 60 минимум поени

Електротехничка струка – 136 ученици, 4 паралелки

– електротехничар за компјутерска техника и автоматика мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– електротехничар – енергетичар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– електромеханичар за компјутерска техника и технологија мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Хемискотехнолошка струка, 136 ученици, паралелки

– прехранбен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– техничар нутриционист мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– месопреработувач мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– пекар     мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр.      30 минимум поени

ОХРИД

 1. ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 272 ученици, 8 паралелки, 60 минимум поени

 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО СТРУЧНО УЧИЛИШТЕ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ

Во прва година ќе се запишат 170 ученици во 5 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Економско – правна и трговска струка – 136 ученици, 4 паралелки

– економски техничар мак 136уч. 4 пар. 4г тр. 60 минимум поени

Здравствена струка – 34 ученици, 1 паралелка

– медицинска сестра мак 34 уч. 1 пар. 4г тр. 70 минимум поени
 1. ОПШТИНСКИ ЕЛЕКТРО – МАШИНСКИ УЧИЛИШЕНЦЕНТАР „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“

Во прва година ќе се запишат442 ученици во 13 паралелки (374ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава наалбански јазик) според наставните планови и програми за:

Машинска струка – 102 ученици, 3 паралелки

– техничар за компјутерскоуправување/машинскитехничар      мак 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– машинско – енергетски техничар / автотехничар – мехатроничар      мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– заварувач/ обработувач на метал      мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Електротехничка струка – 238 ученици, 7 паралелки

– електротехничар за компјутерска техника и автоматика мак 68 уч. 2 пар. 4г тр. 55 минимум поени
– електротехничар за електроника и телекомуникации мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 50 минимум поени
– електротехничар – енергетичар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– електротехничар – енергетичар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– електромеханичар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– електромеханичар за електроника и телекомуникации мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
 

Лични услуги – 34

ученици, 1 паралелка
– козметички техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
 

Сообраќајна струка – 68 ученици, 2 паралелки

– техничар за патен сообраќај мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр 55 минимум поени
– техничар за патен сообраќај алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр 55 минимум поени

50.ОПШТИНСКОУГОСТИТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКО УЧИЛИШТЕ „ВАНЧО ПИТОШЕСКИ

Во прва година ќе се запишат 306 ученици во 9 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Угостителскотуристичка струка – 238 ученици, 7 паралелки

– хотелско-туристички техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45минимум поени
– угостителски техничар за рурален туризам мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45минимум поени
– угостителски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45минимум поени
– келнер мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30минимум поени
– готвач мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30минимум поени
– слаткар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– собарка мак 34 уч. 1 пар. 2 г.тр. 30 минимум поени

Хемиско-технолошка струка – 68 ученици, 2 паралелки

– пекар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– месар мак 34 уч. 1 пар. 2 г.тр. 30 минимум поени

ПРИЛЕП

 1. 51. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА „МИРЧЕ АЦЕВ“

Во прва година ќе се запишат 306 ученици во 9 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 306 ученици, 9 паралелки, 60 минимум поени

 1. 52. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“

Во прва година ќе се запишат 340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Здравствена струка – 136 ученици, 4 паралелки

– медицинска сестра мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– фармацевтски лабораториски мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
техничар
– физиотерапевтски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени

Текстилнокожарска струка – 34 ученици, 1 паралелка

– конфекциски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

Лични услуги – 68 ученици, 2 паралелки

– козметички техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– фризер мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Шумарскодрвопреработувачка струка 68 ученици, 2паралелки

– техничар за мебел и ентериер            мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– столар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Геолошко – рударска и металуршка струка – 34 ученици, 1 паралелка

– геолошко – рударски техничар        мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
 1. 53. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ОРДЕ ЧОПЕЛА“

Вопрвагодинаќесезапишат306 ученициво9 паралелки со настава на македонски јазик спореднаставнитеплановиипрограмиза:

Земјоделско-ветеринарна струка – 136 ученици, 4 паралелки

– техничар за фармерско производство/ техничар за хортикултура мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 минимум поени
– ветеринарен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– техничар за агроменаџмент мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– поледелец / ракувач со земјоделска механизација мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Хемиско-технолошка струка – 102 ученици, 3 паралелки

– прехранбен техничар/техничар нутриционист мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– пекар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– месар мак 34 уч. 1 пар. 2 г.тр. 30 минимум поени

Лични услуги – 34 ученици, 1 паралелка

– техничар за очна оптика мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени

Градежно-геодетска струка – 34 ученици, 1 паралелка

– геодетски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
 1. 54. СРЕДНО ОПШТИНСКО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ“

Во прва година ќе се запишат 306 ученици во 9 паралелки со настава на

македонски јазик според наставните планови и програми за:

Економско – правна и трговска струка – 306 ученици, 9 паралелки

– економски техничар мак      136 уч. 4 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– техничар за трговија и маркетинг мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– правен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– деловен секретар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– банкарски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– продавач – референт за продажни услуги / асистент деловен администратор мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
 1. 55. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „РИСТЕ РИСТЕСКИ – РИЧКО“

Во прва година ќе се запишат 408 ученици во 12 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Машинска струка – 102 ученици, 3 паралелки

– машински техничар/ машинско – енергетски техничар мак      34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– автотехничар-мехатроничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– автомеханичар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

   

Електротехничка струка – 170 ученици, 5 паралелки

– електротехничар за компјутерска техника и автоматика мак      34уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– електротехничар-енергетичар / електротехничар за електроника и телекомуникации мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– електромеханичар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– автоелектроничар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– автоелектричар мак 34 уч. 1 пар. 2 г.тр. 30 минимум поени

Сообраќајна струка – 68 ученици, 2 паралелки

– техничарзатранспортишпедиција мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– техничар за патен сообраќај мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени

Графичка струка – 34 ученици, 1 паралелка

– графички техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

Спортска гимназија – 34 ученици, 1 паралелка

мак    34уч. 1 пар.    4 г.тр. 50 минимум поени

ПРОБИШТИП

 1. 56. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „НАУМ НАУМОВСКИ – БОРЧЕ“

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 102 ученици, 3 паралелки, 60 минимум поени

Машинска струка – 68 ученици, 2 паралелки

– машински техничар/ машинско -енергетски техничар мак 34уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– техничар за компјутерско управување мак 34уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

Геолошко – рударска и металуршка струка – 34 ученици, 1 паралелка

– геолошко – рударски техничар мак 34уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

Лични услуги – 34 ученици, 1 паралелка

– фризер / естетичар за нега на раце и нозе мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Спортска гимназија – 34 ученици, 1 паралелка

мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 50 минимум поени

РАДОВИШ

 1. 57. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КОСТА СУСИНОВ“

Во прва година ќе се запишат 442 ученици во 13 паралелки (340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 102 ученици во 3 паралелки со настава на турски јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 204 ученици, 6 паралелки, минимум 60 поени

мак   170 уч.   5 пар.

тур     34 уч.   1 пар.

Геолошко – рударска и металуршка струка – 68 ученици, 2 паралелки

– металуршки техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– ракувач со рударски машини мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

    

Електротехничка струка – 136 ученици, 4 паралелки

– електротехничар за компјутерска техника и автоматика мак 34уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– електротехничар за компјутерска техника и автоматика тур 34уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– електромеханичар за компјутерска техника и технологија мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– електромеханичар за компјутерска техника и технологија тур 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Економско – правна и трговска струка – 34 ученици, 1 паралелка

– продавач – референт за продажни услуги мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

РЕСЕН

 1. 58. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЦАР САМОИЛ“

Во прва година ќе се запишат 340 ученици во 10 паралелки (204 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик, 68 ученици во 2 паралелки со настава на албански јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава на турски јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 204 ученици, 6 паралелки, 60 минимум поени

мак   136 уч.   4 пар.

алб   34 уч.   1 пар.

тур     34 уч.   1 пар.

Земјоделско-ветеринарна струка – 136 ученици, 4паралелки

– техничар за фармерско производство мак 34уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 минимум поени
– техничар за фармерско производство алб 34уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 минимум поени
– техничар за фармерско производство тур 34уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 минимум поени
– градинар – цвеќар мак 34уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

СВЕТИ НИКОЛЕ

 1. 59. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН“

Во прва година ќе се запишат 374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 102 ученици, 3паралелки, 60 минимум поени

Земјоделско – ветеринарна струка – 204 ученици, 6 паралелки

– техничар за фармерско производство мак 34уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 минимум поени
– техничар за хортикултура мак 34уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 минимум поени
– ветеринарен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– техничар за агроменаџмент мак 34уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– градинар – цвеќар/ лозар- овоштар/ полјоделец мак 34уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– ракувач со земјоделска механизација/ сточар/ пчелар мак 34уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Машинска струка – 34 ученици, 1 паралелка

– автотехничар – мехатроничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

Хемиско – технолошка струка – 34 ученици, 1 паралелка

– месопреработувач мак 34уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

СКОПЈЕ

 1. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ ГИМНАЗИЈА

   „РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ – КОРЧАГИН“

Во прва година ќе се запишат 262 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 262 ученици, 8 паралелки, 60 минимум поени

 1. 61. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ ГИМНАЗИЈА

   „НИКОЛА КАРЕВ“

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 272 ученици, паралелки, 60 минимум поени

 1. 62. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ ГИМНАЗИЈА

   „ЗЕФ ЉУШ МАРКУ“

Во прва година ќе се запишат 544 ученици во 16 паралелки со настава на албански јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 544 ученици, 16 паралелки, 60 минимум поени

 1. 63. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ ГИМНАЗИЈА

„ЈОСИП БРОЗ ТИТО“

Во прва година ќе се запишат 408 ученици во 12 паралелки (340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава на турски јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 408 ученици, 12 паралелки, 60 минимум поени

мак   340 уч. 10 пар.

тур     68 уч.   2 пар.

 1. 64. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ ГИМНАЗИЈА

„ОРЦЕ НИКОЛОВ“

Во прва година ќе се запишат 285 ученици во 9 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 285 ученици, 9 паралелки, 60 минимум поени

 1. 65. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „КОЧО РАЦИН“

Во прва година ќе се запишат 476 ученици во 14 паралелки (306ученици во 9 паралелки со настава на македонски јазик, 136 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на турски јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 170 ученици, 5 паралелки, 60 минимум поени

мак         170 уч. 5 пар.

Текстилно – кожарска струка – 306 ученици, 9 паралелки

– конфекциски техничар мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45минимум поени
– конфекциски техничар алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45минимум поени
– конфекциски техничар тур 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45минимум поени
– техничар за дизајн на облека мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– техничар за дизајн на облека алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– конфекционер мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– конфекционер алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
 1. 66. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ ГИМНАЗИЈА

   „ПАНЧЕ АРСОВСКИ“

Во прва година ќе се запишат 204 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 204 ученици, 6 паралелки, 60 минимум поени

 1. 67. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“

Во прва година ќе се запишат 612 ученици во 18 паралелки (340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 272 ученици во 8 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 136 ученици, 4 паралелки, 60 минимум поени

мак   68 уч. 2 пар.
алб 68уч. 2 пар.
 

Земјоделско – ветеринарна струка – 476 ученици, 14 паралелки

– ветеринарен техничар мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45минимум поени
– ветеринарен техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45минимум поени
– техничар за фармерско производство мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40минимум поени
– техничар за фармерско производство алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40минимум поени
– техничар за хортикултура мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40минимум поени
– техничар за хортикултура алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40минимум поени
– лозаро-винарски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45минимум поени
– техничар за агроменаџмент мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45минимум поени
– техничар за агроменаџмент алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45минимум поени
– градинар – цвеќар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– градинар – цвеќар алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– градинар / цвеќар мак 34 уч. 1 пар. 2 г.тр. 30 минимум поени
– градинар / цвеќар алб 34 уч. 1 пар. 2 г.тр. 30 минимум поени
 1. 68. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“

Во прва година ќе се запишат 408 ученици во 12 паралелки (374 уче­ни­ци во 11 паралелки со настава на македонски јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 238 ученици, 7 паралелки, минимум 60 поени

мак 238 уч. 7 пар.

Шумарско – дрвопреработувачка струка – 170 ученици, 5 паралелки

– техничар за мебел и ентериер мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– техничар за шумарство и пејзажна архитектура мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– столар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– столар алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
 1. 69. СРЕДНО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

„Д-р ПАНЧЕ КАРАЃОЗОВ“

Во прва година ќе се запишат 646 ученици во 19 паралелки (408 ученици во 12 паралелки со настава на македонски јазик и 238 ученици во 7 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Здравствена струка – 646 ученици, 19 паралелки

– медицинска сестра мак 136 уч. 4 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– медицинска сестра алб 102 уч. 3 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– забен техничар мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– забен техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– фармацевтски лабораториски техничар мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– фармацевтски лабораториски техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– медицински лабораториски техничар мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– физиотерапевтски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– физиотерапевтски техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– болничар-негувател мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– болничар-негувател алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

70.СРЕДНО ЕКОНОМСКО-ПРАВНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

   „ВАСИЛ АНТЕВСКИ ДРЕН“

Во прва година ќе се запишат 476 ученици во 14 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Економско- правна и трговска струка – 476 ученици, 14 паралелки

– економски техничар мак 238 уч. 7 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– правен техничар мак 238 уч. 7 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
 1. 71. СРЕДНО ЕКОНОМСКО И ПРАВНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „АРСЕНИ ЈОВКОВ“

Во прва година ќе се запишат 544 ученици во 16 паралелки (272 ученици во 8 паралелки на настава на македонски јазик и 272 ученици во 8 паралелки на настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Економско – правна и трговска струка – 544 ученици, 16 паралелки

– економскитехничар мак 136 уч. 4 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– економскитехничар алб 136 уч. 4 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– деловен секретар мак 136 уч. 4 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– деловен секретар алб 136 уч. 4 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
 1. 72. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ЦВЕТАН ДИМОВ“

Во прва година ќе се запишат 408 ученици во 12 паралелки (68 ученици во 2 паралелки со настава на македонски јазик, 306 ученици во 9 паралелки со настава на албански јазик и 34 ученици во 1 паралелка на турски јазик) според наставните планови и програми за:

Економско – правна и трговска струка – 272 ученици, 8 паралелки

-техничар за трговија и маркетинг мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
-техничар за трговија и маркетинг алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
-техничар за трговија и маркетинг тур 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– економски техничар алб 34 уч.      1 пар.        4 г.тр.      60 минимум поени
–   правен техничар алб 34 уч.      1 пар.        4 г.тр 60 минимумпоени
– продавач-референт за продажни услуги мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– продавач-референт за продажни услуги алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Здравствена струка – 136 ученици, 4 паралелки

– медицинска сестра алб 68 уч. 2 пар.    4г.тр. 70 минимум поени
– забен техничар алб 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 70 минимум поени
– фармацевтски лабораториски техничар алб 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 70 минимум поени
 1. 73. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ЛАЗАР ТАНЕВ“

Во прва година ќе се запишат 442 ученици во 13 паралелки (374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Угостителско-туристичка струка – 408 ученици, 12паралелки

– хотелско-туристички техничар мак 68 уч. 2 пар.    4 г.тр. 45 минимум поени
– хотелско-туристички техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– угостителски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– готвач мак 102 уч. 3 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– келнер мак 102 уч. 3 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– келнер алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– слаткар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Хемиско-технолошка струка – 34 ученици, 1 паралелка

– пекар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
 1. 74. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „МАРИЈА КИРИ СКЛОДОВСКА“

Вопрвагодинаќесезапишат544ученициво16 паралелки (374 учени­ци во 11 паралелки со настава на македонски јазик и 170 ученици во 5 паралелки со настава на албански јазик) спореднаставнитеплановиипрограмиза:

Гимназиско образование – 68 ученици, 2 паралелки, 60 минимум поени

мак 68 уч. 2 пар.

Хемиско – технолошка струка – 204 ученици, 6 паралелки

– хемиско-технолошки техничар мак 68 уч. 2 пар.    4 г.тр. 45 минимум поени
– хемиско-технолошки техничар алб 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 45 минимум поени
– производно процесен техничар мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– производно процесен техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

Лични услуги – 102 ученици, 3 паралелки

– техничар за очна оптика мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– техничар за очна оптика алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени

Здравствена струка – 170 ученици, 5 паралелки

– фармацевтски лабораториски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– медицински лабораториски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– медицински лабораториски техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– болничар-негувател мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30минимум поени
– болничар-негувател алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30минимум поени
 1. 75. СРЕДНО ГРАДЕЖНО ГИМНАЗИСКО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ   „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“

Во прва година ќе се запишат 714 ученици во 21 паралелки (510 ученици во 15 паралелки со настава на македонски јазик и 204 ученици во 6 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 204 ученици, 6 паралелки, 60 минимум поени

мак         204 уч. 6 пар.

Градежно-геодетска струка – 510 ученици, 15 паралелки

– архитектонски техничар мак 68 уч. 2 пар.      4 г.тр. 45 минимум поени
– архитектонски техничар алб 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 45 минимум поени
– градежен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– градежен техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– геодетски техничар мак 68 уч. 2 пар.      4г.тр. 45 минимум поени
– геодетски техничар алб 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– техничар дизајнер за внатрешна архитектура    мак 68 уч. 2 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
– техничар дизајнер за внатрешна архитектура    алб 34 уч. 1 пар. 4г.тр. 45 минимум поени
-монтер за сува градба     мак 34 уч. 1 пар. 2 г.тр. 30 минимум поени
– монтер за сува градба     алб 34 уч. 1 пар. 2 г.тр. 30 минимум поени
– одржувач на чадоводна инсталација     мак 34 уч. 1 пар. 2 г.тр. 30 минимум поени
– одржувач на чадоводна инсталација     алб 34 уч. 1 пар. 2 г.тр. 30 минимум поени
 1. 76. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „8-ми СЕПТЕМВРИ“

Во прва година ќе се запишат 272 ученици во 8 паралелки (136 учени­ци во 4 паралелки со настава на македонски јазик и 136ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Машинска струка – 272 ученици, 8 паралелки

– машински техничар / автотехничар мехатроничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– машински техничар / автотехничар мехатроничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– техничар за компјутерско управување мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– техничар за компјутерско управување алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– инсталатер на цевкини водоводи мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– инсталатер на цевкини водоводи алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– заварувач/ обработувач на метал мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– заварувач/ обработувач на метал алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
 1. 77. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“

Во прва година ќе се запишат 510 ученици во 15 паралелки (374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик и 136 ученици во 4 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Сообраќајна струка – 170 ученици, 5 паралелки

– техничар за транспорт и шпедиција мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– техничар за транспорт и шпедиција алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– техничар за железнички сообраќај мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 50 минимум поени

Електротехничка струка – 238 ученици, 7 паралелки

– електротехничар за електроника и телекомуникации мак 136 уч. 4 пар. 4 г.тр. 50 минимум поени
– електротехничар за електроника и телекомуникации алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 50 минимум поени
– електромеханичар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Машинска струка – 102 ученици, 3 паралелки

– машинско – енергетски техничар мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– инсталатер за греење

и климатизација

мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимун поени
 1. 78. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“

Во прва година ќе се запишат 714 ученици во 21 паралелки (476 учени­ци во 14 паралелки со настава на македонски јазик,204 ученици во 6 паралелки со настава на албански јазик и 34 ученици во 1 паралелка на турски јазик) според наставните планови и програми за:

Лични услуги – 374 ученици, 11 паралелки

– козметички   техничар мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– козметички   техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– фризер мак 136 уч. 4пар. 3г.тр. 30 минимун поени
– фризер алб 34 уч. 1 пар. 3г.тр. 30 минимун поени
– фризер тур 34 уч. 1 пар. 3г.тр. 30 минимун поени
– естетичар за нега на раце и нозе мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимун поени
– естетичар за нега на раце и нозе алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимун поени

Графичка струка – 136 ученици, 4 паралелки

– графички техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– печатар за графичка доработка мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30минимум поени
– печатар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– печатар алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Хемиско – технолошка струка – 204 ученици, 6 паралелки

– прехранбен техничар/ техничар нутриционист мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– прехранбен техничар/ техничар нутриционист алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– месопреработувач мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30минимум поени
– месопреработувач алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30минимум поени
– месар мак 34 уч. 1 пар. 2 г.тр. 30 минимум поени
– млекопреработувач мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
 1. АВТОСООБРАЌАЕН УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР

     „БОРО ПЕТРУШЕВСКИ“ НА ГРАД СКОПЈЕ

Во прва година ќе се запишат 388 ученици во 12 паралелки (228ученици во 7 паралелки со настава на македонски јазик и 160 ученици во 5 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Сообраќајна струка – 136 ученици, 4 паралелки

– техничар за патен сообраќај мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– техничар за патен сообраќај алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– техничар за транспорт и шпедиција мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– техничар за логистика и осигурување алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени

Машинска струка – 194 ученици, 6 паралелки

– автотехничар-мехатроничар мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– автотехничар-мехатроничар алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– автомеханичар мак 34 уч. 1 пар. 3г.тр. 30 минимум поени
– каросериски механичар   алб 24 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Електротехничка струка – 58 ученици, 2 паралелки

– автоелектроничар мак 24 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– автоелектричар мак 34 уч. 1 пар. 2 г.тр. 30 минимум поени
 1. СРЕДНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

     „МИХАЈЛО ПУПИН“

Во прва година ќе се запишат 612 ученици во 18 паралелка (408ученици во 12 паралелки со настава на македонски јазик, 170 ученици во 5 паралелки со настава на албански јазик и 34 ученици во 1 паралелка на турски јазик) според наставните планови и програми за:

Електротехничка струка – 612 ученици, 18 паралелки

– електротехничар за компјутерска техника и автоматика мак 136 уч. 4 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– електротехничар за компјутерска техника и автоматика алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– електротехничар за компјутерска техника и автоматика тур 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– електротехничар за електроника и    телекомуникации мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 50 минумум поени
– електротехничар – енергетичар мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– електротехничар – енергетичар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– електричар – електромонтер на електроенергетски мрежи мак 68 уч. 2 пар. 3   г.тр. 30 минимум поени
– електричар – електромонтер на електроенергетски мрежи алб 34 уч. 1 пар. 3   г.тр. 30 минимум поени
– електромеханичар за хардвер мак 34 уч. 1 пар. 2   г.тр. 30 минимум поени
– електромеханичар за хардвер алб 34 уч. 1 пар. 2   г.тр. 30 минимум поени
– електромеханичар за софтвер мак 34 уч. 1 пар. 2   г.тр. 30 минимум поени
– електромеханичар за софтвер алб 34 уч. 1 пар. 2   г.тр. 30 минимум поени
 1. СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „ШАИП ЈУСУФ“

Во прва година ќе се запишат 170 ученици во 5 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Градежно-геодетска струка – 34 ученици, 1 паралелка

– градежен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

Лични услуги – 34 ученици, 1паралелка

– фризер мак 34уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Економско – правна и трговска струка – 34 ученици, 1 паралелка

– економски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени

Здравствена струка – 34 ученици, 1 паралелка

– медицинска сестра мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр.      70 минимум поени

Угостителско-туристичка струка – 34 ученици, 1 паралелка

– келнер мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

82 . СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „САРАЈ

Во прва година ќе се запишат 204 ученици во 6 паралелки со настава на албански јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 136 ученици, 4 паралелки, 60 минимум поени

Економско – правна и трговска струка – 68 ученици, 2 паралелки

– економски техничар алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
 1. 83. ДРЖАВЕН МУЗИЧКО-БАЛЕТСКИ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР

   „ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ ЛУЈ“

Во прва година ќе се запишат 136 ученици во 4 паралелки (102 ученици во 3 паралелки со настава на македонски јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

                 

Уметничко образование – насока музичка уметност – 102 ученици, 3 паралелки

– музичар изведувач, музичартеоретичар мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– музичар изведувач, музичар теоретичар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени

Уметничко образование-насока балетска уметност – 34 ученици, 1 паралелка

– балетски играч (класичен,модерен)/традициски играч – пејач мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 50 минимум поени
 1. 84. ДРЖАВНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ЗА ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ

   „ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ“

Во прва година ќе се запишат 102 ученици во 3 паралелки (68 ученици во 2паралелки со настава на македонски јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Уметничко образование – ликовна уметност и дизајн – 102 ученици, 3 паралелки

– сликарски дизајнер мак 12 уч. 4 г.тр. 45 минимум поени
– мултимедиски дизајнер мак 12 уч. 4 г.тр. 45 минимум поени
– вајарски дизајнер мак 6 уч. 4 г.тр. 45 минимум поени
– дизајнер за керамика мак 5 уч. 4 г.тр. 45 минимум поени
– графички дизајнер мак 11 уч. 4 г.тр. 45 минимум поени
– дизајнер за текстил и облека мак 11 уч. 4 г.тр. 45 минимум поени
– дизајнер за ентериер, мебел и индустриски производи мак 11 уч. 4 г.тр. 45 минимум поени
– дизајнер за керамика алб 12 уч. 4 г.тр. 45 минимум поени
– дизајнер за ентериер, мебел и индустриски производи алб 11 уч. 4 г.тр. 45 минимум поени
– дизајнер за текстил и облека алб 11 уч. 4 г.тр. 45 минимум поени
 1. 85. ДРЖАВНО УЧИЛИШТЕ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

   „МЕТОДИЈА МИТЕВСКИ БРИЦО“

Во прва година ќе се запишат 204 ученици во 6 паралелки (136 ученици во 4 паралелки со настава на македонски јазик и 68 ученици во 2паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Спортска гимназија – 204 ученици, 6 паралелки, 50минимум поени

мак 136 уч. 4 пар. 4 г.тр. 50 минимум поени
алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 50 минимум поени
 1. 86. ДРЖАВНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ

           СПОРТСКА АКАДЕМИЈА

Во прва година во спортската академија може да се запишат ученици според наставнитепланови и програми за гимназиско образование, согласно посебните критериуми за проверка на способностите за спортски вештини за соодветниот спорт:
– фудбал,

– ракомет,

– кошарка и

– тенис.

 1. 87. ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ИРЕХАБИЛИТАЦИЈАПАРТЕНИЈА ЗОГРАФСКИ

Во прва година во четиригодишното стручно образование со времетраење од пет години според адаптирани наставни планови и програми можат да се запишат ученици со посебни образовни потреби (оштетен слух), во следните струки и образовни профили:

Текстилнокожарска струка

         – конфекциски техничар

Машинска струка

       – машински техничар

Во прва година во тригодишното стручно образование со времетраење од четири години според адаптирани наставни планови и програми можат да се запишат ученици со посебни образовни потреби (оштетен слух), во следните струки и образовни профили:

Текстилно – кожарска струка

         –   конфекционер

Машинска струка

–  бравар-заварувач

–  обработувач на метал

–  автолимар

Дрвопреработувачка струка

– столар

Графичка струка

– книгоповрзувач

Исто така, во прва година во работно оспособување со времетраење до двегодини според адаптирани наставни планови и програми можат да се запишат ученици кои не можат да ги следат горенаведените наставни планови и програми за тригодишно стручно образование во следните струки:

Текстилно – кожарска струка Машинска струка

 1. ДРЖАВНО УЧИЛИШТЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛАХОВ“

Во прва година во четиригодишното стручно образование може да се запишат ученици со посебни образовни потреби (оштетен вид) во следните струки и образовни профили:

Здравствена струка

– физиотерапевтски техничар

Во прва година во тригодишното стручно образование може да се запишат ученици со посебни образовни потреби (оштетен вид) во следните струки и образовни профили:

Графичка струка

– книгоповрзувач – картонажер

Сообраќајна струка

– манипулант на телефонска централа

Здравствена струка

– терапевт – масер

Исто така, во прва година за работно оспособување со времетраење до две години, според адаптирани наставни планови и програми, можат да се запишат ученици кои не можат да ги следат горенаведените наставни планови и програми за тригодишно

стручно образование во графичката струка.

 1. 89. ДРЖАВНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА   И ОБРАЗОВАНИЕ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“

Во прва година во двегодишното стручно образование со времетраење од три години според адаптирани наставни планови и програми можат да се запишат ученици со посебни образовни потреби (интелектуална попреченост во психофизичкиот развиток), во следните струки и образовни профили:

Графичка струка

– помошник картонажер и книгоповрзувач

– послужувач на графички машини

Машинска струка

– помошник бравар-лимар

– помошник автомеханичар

Текстилно  кожарска струка

– помошник конфекционер

Електротехничка струка

 помошник електромеханичар

Градежно – геодетска струка

– помошник молеро фарбар

Угостителско  туристичка   струка

– помошник готвач

– помошник слаткар

Земјоделско  ветеринарна струка

– помошник во растително прозводство

Исто така, во прва година за работно оспособување со времетраење до две години според адаптирани наставни планови и програми можат да се запишат ученици кои не можат да ги следат горенаведените наставни планови и програми за тригодишно стручно образование во следните струки:

Машинска струка

Текстилно – кожарска струка

Графичка струка

СТРУГА

 1. 90. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА

     „Д-Р ИБРАХИМ ТЕМО“

Во прва година ќе се запишат 340 ученици во 10 паралелки (102 ученици во 3паралелки со настава на македонски јазик,204 ученици во 6 паралелки со настава на албански јазик и 34 ученици во 1 паралелка на турски јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 340 ученици, 10 паралелки, минимум 60 поени

мак    102 уч.     3 пар.

алб     204 уч.     6 пар.

тур       34 уч.     1 пар.

 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „НИКО НЕСТОР“

Во прва година ќе се запишат 646ученици во 19 паралелки (306 учени­ци во 9паралелки со настава на македонски јазик и 340 ученици во 10 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Градежно – геодетска струка – 136 ученици, 4 паралелки

– архитектонски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– архитектонски техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– градежен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– геодетски техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

Електротехничка струка – 68 ученици, 2 паралелки

– електротехничар за компјутерска техника и автоматика мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– електротехничар за компјутерска техника и автоматика алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени

Текстилно– кожарска струка – 136 ученици, 4 паралелки

– конфекциски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– конфекциски техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
-конфекционер мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– конфекционер алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Хемиско-технолошка струка – 136 ученици, 4 паралелки

– хемиско-технолошки техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– хемиско-технолошки техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– пекар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– пекар алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Економско, правна и трговска струка – 68 ученици, 2 паралелки

– економски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– економски техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени

Здравствена струка – 68 ученици, 2 паралелки

– медицинска сестра мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– медицинска сестра алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени

Угостителско – туристичка струка – 34 ученици, 1 паралелка

– келнер алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр.    30 минимум поени

СТРУМИЦА

 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“

Во прва година ќе се запишат 374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 238 ученици, 7 паралелки, 60 минимум поени

Економско – правна и трговска струка – 136 ученици, 4 паралелки

– економски техничар мак 102уч. 3 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– банкарски техничар мак   34уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
 1. 93. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“

Во прва година ќе се запишат 374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Земјоделсковетеринарна струка – 170 ученици, 5паралелки

– техничар за фармерско производство мак 34 уч. 1 пар.   4 г.тр. 40 минимум поени
– техничар за хортикултура мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 минимум поени
– техничар за агроменаџмент мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– лозаро – винарски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– поледелец мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Хемиско – технолошка струка – 102 ученици, 3 паралелки

– прехранбен техничар мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– пекар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Здравствена струка – 102 ученици, 3 паралелки

-фармацевтскилабораториски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр.    70 минимум поени
– медицинска сестра мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр.    70 минимум поени
– физиотерапевтски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр.    70 минимум поени
 1. 94. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „НИКОЛА КАРЕВ“

Во прва година ќе се запишат 544 ученици во 16 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Машинска струка – 136 ученици, 4 паралелки

– автотехничар- мехатроничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– техничар за компјутерско управување мак 34 уч. 1 пар. 4.г.тр. 45 минимум поени
– инсталатер за цевкини водоводи/ инсталатер за греење и климатизација мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– автомеханичар/каросериски механичар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Текстилно – кожарска струка – 68 ученици, 2 паралелки

– конфекциски компјутерски оператор        мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– техничар за дизајн на облека мак 34 уч. 1 пар.    4 г.тр. 45 минимум поени

Електротехничка струка – 170 ученици, 5 паралелки

– електротехничар – енергетичар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– електротехничар за компјутерска техника и автоматика мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
-електромеханичар за компјутерска техника и технологија мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– електромеханичар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– електричар – електромонтер на електроенергетски мрежи мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Сообраќајна струка – 68 ученици, 2 паралелки

– техничар за патен сообраќај мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр.    55 минимум поени
– техничар за транспорт ишпедиција мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр.    60 минимум поени

Шумарскодрвопреработувачка струка – 34 ученици, 1 паралелка

– техничар за мебел и ентериер мак 34 уч. 1 пар.      4 г.тр. 45 минимум поени

Градежно – геодетска струка – 68 ученици, 2 паралелки

– градежен техничар мак 34 уч. 1 пар.      4 г.тр. 45 минимум поени
– монтер за сува градба             мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

ТЕТОВО

 1. 95. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ

    

ГИМНАЗИЈА „КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ“

Во прва година ќе се запишат 510 ученици во 15 паралелки (102 ученици во 3 паралелки со настава на македонски јазик и 408 ученици во 12 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 510 ученици, 15 паралелки, минимум 60 поени

мак     102 уч.     3 пар.

алб     408 уч.   12 пар.

 1. 96. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕВТОРА ГИМНАЗИЈА „7 ми МАРТ“

Во прва година ќе се запишат 408 ученици во 12 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 408 ученици, 12 паралелки, минимум 60 поени

алб     408 уч.   12 пар.

97.СРЕДНО ОПШТИНСКО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ

     „НИКОЛА ШТЕЈН

Во прва година ќе се запишат 680 ученици во 20 паралелки (204 учени­ци во 6паралелки со настава на македонски јазик, 442 ученици во 13 паралелки со настава на албански јазик и 34 ученици во 1 паралелкa на турски јазик) според наставните планови и програми за:

Здравствена струка – 612 ученици, 18 паралелки

– медицинска сестра мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– медицинска сестра алб 204 уч. 6 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– медицинска сестра тур 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– забен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– забен техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– медицински лабораториски техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– фармацевтскилабораториски  техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– фармацевтскилабораториски  техничар алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– физиотерапевтски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– физиотерапевтски техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– болничар-негувател мак    34 уч. 1 пар. 3 г.тр.        30 минимум поени
– болничар-негувател алб    34 уч. 1 пар. 3 г.тр.        30 минимум поени

Лични услуги – 68 ученици, 2 паралелки

– козметички   техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– козметички техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
 1. 98. СРЕДНО ОПШТИНСКО ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ„8 СЕПТЕМВРИ

Во прва година ќе се запишат 442 ученици во 13 паралелки (102 ученици во 3 паралелки со настава на македонски јазик и 340 ученици во 10 паралелки со настава на

албански јазик) според наставните планови и програми за:

Економско – правна и трговска струка – 442 ученици, 13 паралелки

– економскитехничар мак 68уч. 2 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– економскитехничар алб 272уч. 8 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– правен техничар мак 34уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– правен техничар алб 68уч. 2 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
 1. 99. СРЕДНО ОПШТИНСКО СТРУЧНО УЧИЛИШТЕ „МОША ПИЈАДЕ“

Во прва година ќе се запишат 986 ученици во 29 паралелки (374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик и 612 ученици во 18 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Сообраќајна струка – 170 ученици, 5 паралелки

– техничар за патен сообраќај мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– техничар за патен сообраќај алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– техничар за транспорт и шпедиција мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– техничар за транспорт и шпедиција алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– ракувач со машини за пренос алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Машинска струка – 204 ученици, 6 паралелки

– машински техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– машински техничар алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– автотехничар-мехатроничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– автотехничар-мехатроничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
-автомеханичар алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Земјоделсковетеринарна струка – 204 ученици, 6паралелки

– техничар за фармерско производство/техничар за агроменаџмент мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 минимум поени
– техничар за фармерско производство/ техничар за агроменаџмент алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 40 минимум поени
– ветеринарен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– ветеринарен техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– градинар – цвеќар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– градинар – цвеќар алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Угостителскотуристичка струка – 136 ученици, 4 паралелки

– хотелско – туристички техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 гр.тр. 45 минимум поени
– хотелско – туристички техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 гр.тр. 45 минимум поени
– готвач мак 34 уч. 1 пар. 3 гр.тр. 30 минимум поени
– готвач алб 34 уч. 1 пар. 3 гр.тр. 30 минимум поени

Електротехничка струка – 170 ученици, 5 паралелки

– електротехничар за компјутерска техника и автоматика мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– електротехничар за компјутерска техника и автоматика алб 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 55 минимум поени
– електромеханичар за компјутерска техника и технологија мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– електромеханичар за компјутерска техника и технологија алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Градежногеодетска струка – 34 ученици, 1 паралелка

– градежен техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

Шумарско-дрвопреработувачка струка – 68 ученици, 2 паралелки

– техничар за шумарство и пејзажна архитектура алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– столар алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

100.СРЕДНО ОПШТИНСКО ТЕКСТИЛНО УЧИЛИШТЕ

   „ЃОЦЕ СТОЈЧЕСКИ

Во прва година ќе се запишат 340 ученици во 10 паралелки (34 ученици во 1 паралелка со настава на македонски јазик и 306 ученици во 9 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Текстилно – кожарска струка – 170 ученици, 5 паралелки

конфекциски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
конфекциски техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
техничар за дизајн на облека алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– текстилен техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– конфекционер алб 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Хемискотехнолошка струка – 136 ученици, 4 паралелки

– хемиско-технолошки техничар алб 102уч. 3 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– прехранбен техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени

Уметничко образование – 34 ученици, 1 паралелка

– дизајнер за ентериер, мебел и индустриски производи алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
 1. ДРЖАВНО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ „ТОДОР СКАЛОВСКИ – ТЕТОЕЦ“

Во прва година ќе се запишат 68 ученици во 2 паралелки (34 ученици во 1 паралелка со настава на македонски јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Уметничко образование – музичка уметност – 68 ученици, 2 паралелки

– музичар теоретичар и музичар изведувач мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
– музичар теоретичар и музичар изведувач алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени

ЦЕНТАР ЖУПА

 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АТА“

Во прва година ќе се запишат 102 ученици во 3 паралелки (34 ученици во 1 паралелка со настава на македонски јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава на турски јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 102 ученици, 3 паралелки, минимум 60 поени

мак 34 уч.   1 пар.

тур 68 уч.     2 пар.

ШТИП

 1. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА „СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ“

Во прва година ќе се запишат 238 ученици во 7 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 238 ученици, 7 паралелки, 60 минимум поени

 1. 104. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КОЛЕ НЕХТЕНИН“

Во прва година ќе се запишат 340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Машинска струка – 136 ученици, 4 паралелки

– техничар за компјутерскоуправување/ машински техничар мак 34 уч. 1 пар. 4.г.тр. 45 минимум поени
– автотехничар – мехатроничар/ машинско – енергетски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– машински механичар/   конструкциски механичар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
– автомеханичар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Електротехничка струка – 170 ученици, 5 паралелки

– електротехничар-енергетичар мак 34 уч. 1 пар. 4 г тр. 45 минимум поени
– електротехничар за електроника мак 34 уч. 1 пар. 4 г тр, 50 минимум поени
и телекомуникации
– електротехничар за компјутерска мак 68 уч. 2 пар. 4 г тр, 55 минимум поени
техника и автоматика
– електромеханичар за компјутерска техника и технологија/ електромеханичар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени

Угостителскотуристичка струка – 34 ученици, 1 паралелка

– келнер/ готвач мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
 1. 105. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ДИМИТАР МИРАСЧИЕВ“

Во прва година ќе се запишат 170 ученици во 5 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Текстилно – кожарска струка – 170 ученици, 5 паралелки

– конфекциски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– текстилен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– техничар за обувки мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
– конфекциски компјутерски мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 минимум поени
оператор
– конфекционер мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 минимум поени
 1. 106. СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“

Во прва година ќе се запишат 238 ученици во 7 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Здравствена струка – 238 ученици, 7 паралелки

– медицинска сестра мак 102 уч. 3 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– забен техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– фармацевтски лабораториски техничар мак 34 уч.   1 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени
– физиотерапевтски техничар мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 70 минимум поени

              

 1. 107. ДРЖАВЕН МУЗИЧКИ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „СЕРГЕЈ МИХАЈЛОВ“

Вопрвагодинаќесезапишат34 ученициво1 паралелка со настава на македонски јазик спореднас­тав­нитеплановиипрограмиза:

Уметничкообразование – музичкауметност – 34ученици, 1 паралелка

– музичар теоретичар и музичар изведувач мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 минимум поени
 1. 108. ЦЕНТАР ЗА СПЕЦИЈАЛНО СРЕДНО НАСОЧЕНО

ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ „ИСКРА“

Во прва година во двегодишното стручно образование со времетраење од три години според адаптирани наставни планови и програми, може да се запи­шат ученици со посебни образовни потреби (интелектуална попреченост во пси­хо­физичкиот развиток), во следните струки и образовни профили:

Земјоделско  ветеринарна   струка

– помошник во растително прозводство

Машинска струка

– помошник бравар-лимар

Текстилно – кожарска струка

– помошник конфекционер

Графичка струка

– помошник книгоповрзувач – картонажер

Исто така, во прва година во работно оспособување со времетраење до две години според адаптирани наставни планови и програми, можат да се запишат ученици кои не можат да ги следат горенаведените наставни планови и програми за тригодишно стручно образование во следните струки:

Земјоделско – ветеринарна струка

Машинска струка

Текстилно – кожарска струка

Графичка струка

П Р Е Г Л Е Д

на наставните предмети од основното образование кои се предвидени во критериумитеза рангирање на успехот на учениците

1 2 3 4
Ред. Наставни предмети кои Наставни предмети кои се
бр. С Т Р У К А се задолжителни од значење за струката,
односно изборното подрачје
1. Земјоделсковетеринарна мајчин и странски јазик – билогија, хемија
2. Шумарскодрвопреработувачка мајчин и странски јазик – биологија, математика
3. Геолошко – рударска и мајчин и странски јазик – математика, физика
металуршка
4. Машинска мајчин и странски јазик – математика, физика
5. Електротехничка мајчин и странски јазик – математика, физика
6. Хемискотехнолошка мајчин и странски јазик – хемија, математика
7. Текстилно– кожарска мајчин и странски јазик – хемија, математика
8. Графичка мајчин и странски јазик – хемија, ликовно
образование
9. Лични услуги мајчин и странски јазик – хемија, биологија
10. Градежногеодетска мајчин и странски јазик – математика, физика
11. Здравствена мајчин и странски јазик – биологија, хемија
12. Сообраќајна мајчин и странски јазик – математика, физика
13. Угостителскотуристичка мајчин и странски јазик – биологија, географија
14. Економско- правна и трговска мајчин и странски јазик – математика, историја
Уметничко образование мајчин и странски јазик
– насока применета ликовна – ликовно образование,
уметност историја
– насока музичка уметност – музичко образование,
историја
– насока балетска уметност – музичко образование,
 физичко образование
Гимназиско образование:

-Природно – математичко подрачје (комбинација А)

-Природно – математичко подрачје (комбинација Б)

-Општествено – хуманистичко подрачје (комбинација А)

-Општествено – хуманистичко подрачје (комбинација Б)

-Јазично – уметничко подрачје (комбинација А)

-Јазично – уметничко подрачје (комбинација Б)

мајчин и странски јазик математика, физика

математика, биологија

математика, историја

математика, историја

математика, историја

математика, историја

Спортска гимназија мајчин и странски јазик – биологија,
 физичко образование

* Мајчин јазик: македонски јазик, албански јазик, турски јазик и српски јазик

 1. II. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Запишувањето на учениците во јавните средни училишта (во натамошниот текст: училишта) во учебната 2018/2019 година ќе се врши под услови и на начин утврдени со Законот за средното образование, Законот за стручно образование и обука, Законот за спортската академија и со овој Конкурс.

Бесплатен превоз или сместување на учениците кои ќе се запишат во прва година во јавните средни училишта, нема да биде обезбеден ако избраниот вид на образование (струка) го има во општината, односно регионот. Наставата се изведува на македонски јазик и кирилско писмо.

За припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, наставата во јавните средни училишта се изведува на јазикот и писмото на соодветната заедница.

Условите за запишување на учениците се:

–    да имаат завршено основно образование;

–    да не се постари од 17 години;

–    да се определиле за план и програма за еден од следните видови образование:

а) гимназиско образование;

б) стручно образование и обука;

в) средно уметничко образование;

г) средно образование за ученици со посебни образовни потреби;

                 – да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој Конкурс.

Во средното уметничко образование може да се запишат и надарени ученици со незавршено основно образование по претходна писмена согласност од Министерството за образование и наукаврз основа на предлог од училиштето, со обврска паралелно да се здобијат со основно образование.

Во средното образование за ученици со посебни образовни потреби се вклучуваат ученици според видот и степенот на пречките во развојот.

Во СУГС Гимназија „Јосип Броз Тито“ – Скопје ќе се запишат 20 ученици во трета година во програмата – Меѓународна матура.

Истурени паралелки во состав на јавните средни училишта има во: Општинско средно училиште „Ацо Русковски” – Берово во Пехчево, Центар за средно насочено образование „Здравко Чочковски” – Дебар во Могорче, Државно музичко училиште „Тодор Скаловски – Тетоец” – Тетово во Струга, Средно училиште на Град Скопје „Владо Тасевски” во Средно училиште на Град Скопје „8-ми Септември”, Државно средно училиште за рехабилитација и образование „Св. Наум Охридски” – Скопје во Средно општинско училиште „Кузман Шапкарев” – Битола.

Паралелки во кои се реализира билингвална настава има во: Средно училиште на Град Скопје Гимназија „Орце Николов” (една билингвална паралелка македонско – француска и три билингвални паралелки македонско – англиски), Средно училиште на Град Скопје Гимназија „Раде Јовчевски Корчагин” (една билингвална паралелка (македонско – француска), Средно општинско училиште „Св. Кирил и Методиј” – Неготино (една билингвална паралелка македонско – француска), Средно општинско училиште Гимназија „Кирил Пејчиновиќ” – Тетово (една билингвална паралелка македонско – француска и една билингвална паралелка албанско – француска), Средно општинско училиште Гимназија „Гоце Делчев”- Куманово (една билингвална паралелка македонско – француска), Средно училиште на Град Скопје „Лазар Танев” (една билингвална паралелка македонско – француска), Средно општинско училиште „Гостивар”– Гостивар (една билингвална паралелка македонско – англиски и една билингвална паралелка албанско – англиски), Средно училиште на Град Скопје Гимназија „Панче Арсoвски” (една билингвална паралелка македонско – англиски) иСредно општинско училиште Гимназија „Јосип Броз Тито ” – Битола (една билингвална паралелка македонско – француска).

Паралелки во кои се изучува германски јазик со 6 часа неделен фонд има во Средно училиште на Град Скопје Гимназија „Јосип Броз Тито”, Средно училиште на Град Скопје „Георги Димитров” и во Средно училиште на Град Скопје „Браќа Миладиновци”.

Истурени паралелки во состав на државното средно училиште Спортска академија има во:

– СОУ „Кузман Шапкарев” – Битола, фудбал;

– СОУ „Перо Наков“ – Куманово, кошарка;

– ОУТУ „Ванчо Питошевски“ – Охрид, фудбал;

– СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ – Прилеп, фудбал;

– СОУ „Никола Карев” – Струмица, фудбал;

– СОСУ„Моша Пијаде“ – Тетово, фудбал;

– СОУ „Коле Нехтенин” – Штип, фудбал.

Учениците од ромската етничка заедница можат да се запишат во одредено јавно средно училиште ако имаат до 10% помалку поени од бројот на поените предвидени согласно Конкурсот за соодветните наставни планови и програми и ако ги задоволуваат дополнителните критериуми за испит на знаење и вештини во соодветното училиште.

III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

При пријавувањето, учениците треба да ги поднесат следните документи:

–       пријава за запишување (пријавата за запишување ученикот ја подигнува од училиштето во кое ученикот сака да се запише и истата е бесплатна);

–       оригинални свидетелства од VI до IX одделение;

–       дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од (мајчин јазик, странски јазик и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје);

–       извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).

Учениците при пријавувањето во спортската академија треба да достават и потврда за способности за спортски вештини за спортот за кој ученикот е проверуван.

За програмата за Меѓународна матура во Средното училиште на Град Скопје Гимназија „Јосип Броз Тито”, роковите за запишување, потребните документи и сите други потребни информации ќе бидат објавени на огласната табла на училиштето.

 1. IV. КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во еден уписен рок со две пријавувања во месец јуни.

Првото пријавување и запишување на учениците се врши на 18 и19 јуни 2018 година, а ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 20 јуни 2018 година.

Квалификационото тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 22 јуни 2018 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 25 јуни 2018 година. Проверката на знаењата на учениците од заедниците ќе се реализира на јазикот на кој што ученикот ја следел наставата во основното училиште.

По објавување на ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 48 часа.

Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 28 јуни 2018 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 29 јуни 2018 година.

За учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување, се организира втор уписен рок во месец август, во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок.

Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок се врши на 23 август 2018 година, а резултатите од запишувањето на учениците ќе се објават на 24 август 2018 година.

Пријавувањето за програмата Меѓународна матура во Гимназијата “Јосип Броз Тито” се врши од 7 до 17 мај 2018 година.

 1. V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

Критериуми за избор на учениците се:

−    среден успех на ученикот од VI до IX одделение;

−    среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик и два предмети што се од значење за струката);

−    дипломи за освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од Министерство за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;

−    средна вредност од поени добиени за поведение.

Во училиштата каде што се пријавуваат поголем број ученици од планираниот број со еднаков број поени, ќе се организира квалификационо тестирање од предметите значајни за струката.

Во средното уметничко образование (музичко, балетско и ликовно) и спортската гимназија, училиштата утврдуваат дополнителни критериуми.

За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени (општиот успех од шесто, седмо, осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири и истиот број се множи со коефициент 10).

За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети (два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за струката), ученикот може да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој предмет).

За освоено место од меѓународни и државни натпревари ученикот може да добие најмногу 5 поени. (За освоено место од меѓународни натпревари 5 поени, за освоено место од државни натпревари: 3 поени за I место, 2 поени за II место и 1 поен за III место). На ученикот му се вреднува само една диплома која носи најмногу поени.

За средна вредност од поените за поведение од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 5 поени. (Примерно поведение се вреднува со 5 поени, добро поведение се вреднува со 3 поени и незадоволително поведение се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветтоодделение поделен со 4).

Ученикот по сите критериуми утврдени со овој конкурс може да добие најмногу 80 поени.

Утврдениот број минимум поени за првото пријавување, се составен дел на овој Конкурс.

Училиштата за второто пријавување, можат да го намалат утврдениот број на минимум поени дадени во Конкурсот најмногу до 10 поени, освен за гимназиско образование, економско – правна и трговска струка и здравствена струка.

Училиштата се должни со интерен оглас за второто пријавување да го истакнат утврдениот минимум поени со кои е можно учениците да конкурираат за запишување во определен план и програма.Објавувањето на минимумот поени треба да се изврши на 25 јуни 2018 годиназавторото пријавување.

За учениците кои завршиле деветто одделение во Република Македонија, а едно, две или три одделенија (VI, VII или VIII одделение) завршиле во странство, за тие одделенија се зема успехот од деветто одделение и важат истите критериуми за избор на ученици дадени погоре.

 1. VI. ОБЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРНИ ОГЛАСИ

Јавните средни училишта интерните огласи ги објавуваат на јавно место во училиштето најдоцна до 20 април 2018 година, во рамките на вкупниот број на ученици и паралелки утврдени со овој Конкурс.

Recent Posts

Оставете коментар

Контактирајте не

Во моментот не сме активни. Но можете да ни пратите е-пошта.

Не се чита? Промени текст. captcha txt