Македонски јазик (Mazedonisch)

Што е Германската јазична паралелка?

Германската јазична паралелка е отворена веднаш по склучувањето на договорот од 2003 година помеѓу Владата на Р. Северна Македонија и Владата на С.Р. Германија во СУГС Гимназија „Јосип Броз Тито“, Скопје и во средните училишта во Велес и Битола. Денес успешно  продолжува соработката со Владата на С.Р. Германија само во Гимназијата „Јосип Броз Тито“, додека подоцна е започната соработката и со СУГС Гимназија „Ѓорѓи Димитров“ и СУГС Гимназија „Браќа Миладиновци“. Наставата на германскиот јазик им дозволува на учениците во германската паралелка кои го изучуваат германскиот јазик на многу високо ниво, да дознаат многу за модерниот германски начин на живот и култура. Германската влада ја промовира германската диплома во училиштата со тоа што учениците добиваат соодветни бесплатни учебници исто како и голем број помошни материјали при наставата. Од почетокот па сé до сега, од  големо значење беше  можноста на дел од предавањата да присуствуваат стручни соработници, чиј мајчин јазик е германскиот, со што учениците полесно го совладуваат германскиот јазик, изговор и  местото на акцентот. Господинот Вернер, д-р Лојзинг, м-р Рафал Т. Вегиел се неколкуте соработници испратени од Централата за школство во странство во Германија.

За да се биде дел од германската паралелка потребно е полагање на приемен испит. Делот од програмата на германската паралелка содржи изучување на германскиот јазик како прв странски јазик. Учениците, кои се дел од германската јазична паралелка го изучуваат јазикот со неделен фонд од  6 часа неделно, а останатите предмети си ги изучуваат како сите останати ученици според државната програма за средно образование. Наставата во германската паралелка содржи голем број проектни задачи исто како што го стимулира самостојното учење и ги нагласува комуникативните и интеркултурните методи. Германската DSD диплома може да се здобие само на признаени „DSD партнер училишта“.Во втора година од средното образование учениците имаат можност да се стекнат со европски признаен јазичен сертификат DSDI на нивото А2/В1 којшто се полага секоја година во март. Две години подоцна, во четврта година од средното образование ученците имаат право на полагање на сертификатот DSDII на нивото В2/С1 којшто се полага секоја година во декември. Доколку успешно го положат испитот учениците се стекнуваат со диплома од Централата за школство во Германија која им отвара многу врати за студии и работни места во земјите каде што се зборува на германски јазик. Така секоја година најдобрите ученици од германската паралелка ја имаат можноста да се здобијат со германска стипендија, патување во Германија, повеќенеделна посета на настава на германски училишта и сместување во домовите на германските семејства.

Активности

Во 2008 година нашите ученици во соработка со учениците од специјалните германски паралелки  изработија stop-motion филм наречен „Куќа на езерото“ притоа изчувајќи ја оваа техника. Овој проект е дел од програмата „Разбирањето меѓу луѓето-гради училишта“ и е промовиран од Роберт Бош фондацијата.

Сојузниот претседател Хорст Кeлер беше во посета на германските јазични паралелки во Гимназијата „Јосип Броз-Тито“. Посетата беше организирана на 18.04.2008 со цел да се разменат информации и искуства помеѓу учениците и сојузниот претседател, при што се водеше дискусија за школскиот систем, наставата по германски јазик, личните планови за иднината и перспективата на Македонија.

За време на посетата на претседателот во 2008 година, учениците заедно со предметните професори се запознаа со македонско-германската писателка Кица Колбе која беше член на делегацијата на претседателот. При оваа средба се роди идејата учениците да ја преведат книгата „Река во наследство“ од оваа писaтелка, која ќе биде испечатена и објавена. Крајниот резултат беше претставен на 13.10.2009 во аулата на училиштето, во присуство на писателката и амбасадорката Улрике Кнотц, каде што учениците преку литературно читање го презентираа преведеното дело.

Во јуни 2009 година се реализираше посетата со партнер Гимназијата „Макс Планк“ во Штутгарт, со 30 ученици од нашата гимназија, кои имаа за цел да ги  подготвуваат темите за усниот испит, преку истражувања и соработка со учениците од германската гимназија.

Во мај 2010 година нашите ученици повторно воспоставија соработка со учениците од специјалните германски паралелки од С.У.Г.С Гимназија „Ѓорѓи Димитров “ и С.У.Г.С Гимназија „Браќа Миладиновци“ и направија краток документарен филм на германски јазик             „Постојам, создавам“. Нивната соработка се продлабочи во наредните две години со уште 2 заеднички активности: издавање на ЦД со преку 200 лични состави и печатење на брошурата „Мојот град“.

Во 2013 година нашите ученици учествуваа на креативната литературна работилница со германската писателка Карен – Сузан Фесел, каде пишуваа свои лични раскази на тема “Млaдината пишува за иднината” кои подоцна беа објавени во книга.

Во октомври 2013/14 година се одржа меѓународен камп од страна на професорот Рафал Т. Вегиел за подготовка на испитот DSDII на Попова Шапка.

Во 2014 година нашите ученици учествуваа на меѓународниот јазичен камп Jugendbegegnungscamp во Птуј, Словенија каде учениците од Балканските земји ги разменуваа своите искуства, работеа на проекти на тема 100 години од Првата светска војна.

Истата година нашата училница беше опремена од страна на Централата за школство во странство во Германија со најсоодветна опрема: проектор, платно, компјутер, звучници, печатар како и друга модерна технологија која ќе ја олесни наставата.

Фондацијата Фридрих Еберт заедно со матурантите од Германија и од нашето училиште изградија игралиште за децата од ромската националност.

Централата за школство во странство во Сојузна Република Германија доделува целосни стипендии за студирање на германски универзитети при што се покриени сите трошоци.

Од 2010 до 2018 година учениците од германските паралелки во втора година гимназиско образование земаат учество на Државната Германската Oлимпијада и при тоа имаме освоено 7 први места, 4 втори места и една година трето место. Наградата за првите места е стипендија за едно месечен летен престој во Германија. Учениците кои ги имаат добиено овие стипендии се: Михаела Коваческа, Анастасија Стевчевска, Ангела Василевска, Марија Атанасовска, Сања Серафимовска, Васил Гичевски, Дарја Мадевска.

Од 2018 гимназијата „Јосип Броз Тито“ е дел од програмата Kulturweit, којшто претставува интернационален  културен сервис за волонтирање, така што доаѓа практикант/-ка од Германија и ги придружува специјалните германски паралелки во текот на една година, со што учениците имаат можност на директен контакт со лице од германско јазично подрачје. Нашата прва практиканка е Марлене Колб.

Германски јазик (Deutsch)

Der ausgeweitete Deutschunterricht mit DSD-Klassen

Der ausgeweitete Deutschunterricht mit DSD-Klassen ist unmittelbar nach Abschluss des Abkommens von 2003 zwischen der Regierung der Republik Nordmazedonien und der Regierung von der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen worden.  Am Gymnasium “Josip Broz Tito” in Skopje und an den Gymnasien in Veles und Bitola wird seitdem sechs Stunden pro Woche Deutsch unterrichtet. Bis heute wurde die Zusammenarbeit  erfolgreich fortgesetzt, aber  nur  im  „Josip Broz Tito” Gymnasium und später mit dem  Gymnasium „Gjorgi Dimitrov” und dem Gymnasium „Brakja Miladinovci”.

Im DSD- Unterricht können Schüler die deutsche Sprache auf einem sehr hohen Niveau lernen, um die moderne deutsche Lebensweise und Kultur kennenzulernen. Die Bundesregierung fördert das deutsche Sprachdiplom in Schulen, indem den Schülern kostenlose Schulbücher zur Verfügung gestellt bekommen und eine Vielzahl von Lehrmitteln für den  Unterricht bereit gestellt wird. Von Anfang an bis jetzt war es von großer Bedeutung, dass ein Teil des Unterrichts von professionellen Mitarbeitern besucht wurde, deren Muttersprache Deutsch ist. Dies erleichtert den Schülern ein Gefühl für die Deutsche Sprache zu bekommen, weil sie die Aussprache üben können. Herr Werner, Dr. Leusing und Mg. Rafal T. Wegiel waren Mitarbeiter, die von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen  in Deutschland geschickt wurden.

Um am DSD-Unterricht teilzunehmen, muss eine Aufnahmeprüfung abgelegt werden. Der Programmteil des Deutschunterrichts beinhaltet das Studium der Sprache Deutsch als erste Fremdsprache. Schüler, die Teil des Deutschunterrichts sind, lernen die Sprache 6 Stunden wöchentlich und besuchen die restlichen Fächer wie alle anderen Schüler gemäß dem staatlichen Sekundarschulprogramm. Der Deutschunterricht enthält viele Projektaufgaben, da er das Selbststudium anregt und auf kommunikative und interkulturelle Methoden setzt. Das DSD-Diplom kann nur an anerkannten “DSD-Partnerschulen” erworben werden. Im zweiten Jahr der Sekundarstufe haben die Schüler die Möglichkeit, ein europäisch anerkanntes Sprachenzertifikat DSD I auf der Stufe A2 / B1 zu erwerben, das jedes Jahr im März abgelegt wird. Zwei Jahre später, im vierten Jahr der Sekundarstufe, haben die Schüler das Recht, das DSD II-Zertifikat auf der Stufe B2 / C1 zu erwerben, das jedes Jahr im Dezember abgelegt wird. Wenn sie die Prüfung bestehen, erhalten die Schüler ein Diplom von der Zentralstelle in Deutschland, das viele Türen für das Studium und den Beruf in Ländern öffnet, in denen Deutsch gesprochen wird. So haben die besten Schülerinnen und Schüler aus dem Deutschunterricht jedes Jahr die Möglichkeit, sich um Deutschstipendium, eine Reise nach Deutschland, einen längerfristigen Besuch von Schulklassen an deutschen Schulen und Unterkünfte in deutschen Familien zu bewerben.

Aktivitäten

Im Jahr 2008 entwickelten die DSD Schüler  in Zusammenarbeit mit Schülern aus dem Spezialunterricht Deutsch einen Stop-Motion-Film mit dem Titel “House of the Lake”. Dieses Projekt ist Teil eines Programms zur Verständigung zwischen Schulen für den Personenaufbau und wird von der Robert Bosch Stiftung gefördert.

Bundespräsident Horst Köhler besuchte zudem  die DSD- Klassen am „Josip Broz Tito“ Gymnasium. Der Besuch wurde am 18. April 2008 organisiert, um Informationen und Erfahrungen zwischen den Schülern und dem Bundespräsidenten auszutauschen. Dabei wurden das Schulsystem, der Unterricht der deutschen Sprache, die persönlichen Zukunftspläne und die Perspektive Mazedoniens diskutiert.

Während des Besuchs des Bundespräsidenten im Jahr 2008 trafen sich die Studenten zusammen mit den Fachprofessoren und dem mazedonisch-deutschen Schriftsteller Kits Kolbe, der Mitglied der Delegation des Präsidenten war. Bei diesem Treffen wollten die Studenten das Buch “Inheritance River” von dem Autor übersetzen, das später gedruckt und veröffentlicht wurde. Das Endergebnis wurde am 13. Oktober 2009 in der Schule in Anwesenheit der Schriftstellerin und deutschen Botschafterin Kice Kolbe präsentiert, wobei die Schüler die übersetzte Arbeit in einer literarischen Lesung präsentierten.

Im Juni 2009 fand ein Besuch bei dem Partnergymnasium Max-Planck in Stuttgart, mit  30 Schülern unseres Gymnasiums, statt,  das darauf abzielte, die Themen für die mündliche Prüfung durch Forschung und Zusammenarbeit mit den Schülern des deutschen Gymnasiums vorzubereiten.

Im Mai 2010 haben unsere Schüler die Zusammenarbeit mit den Schülern der Sonderkurse Deutsch des Gymnasiums “Gorgi Dimitrov” und des Gymnasiums “Brakja Miladinovci” wiederhergestellt und einen kurzen Dokumentarfilm in deutscher Sprache gedreht. Ihre Zusammenarbeit wurde in den nächsten zwei Jahren mit zwei weiteren gemeinsamen Aktivitäten vertieft: die Herausgabe einer CD mit über 200 persönlichen Kompositionen und der Druck der Broschüre “Meine Stadt”.

2013 nahmen unsere Schüler an einem kreativen Literaturworkshop mit der deutschen Schriftstellerin Karen-Susan Feesel teil und verfassten ihre eigenen persönlichen Geschichten zum Thema “Das New Age-Schreiben für die Zukunft”, die später in einem Buch veröffentlicht wurden.

Im Oktober 2013/14 wurde ein internationales Lager von dem Lehrer Rafal Wegiel abgehalten. Es wurde für die Vorbereitung der DSD II-Prüfung genutzt und in dem Dorf Popova Shapka abgehalten.

2014 nahmen unsere Schüler am internationalen Sprachcamp Jugendbegegnungscamp in Ptuj, Slowenien teil, wo Schüler aus den Balkanländern ihre Erfahrungen austauschen konnten und an Projekten zum Thema “100 Jahre Weltkrieg” arbeiteten.

Im selben Jahr wurde unser Klassenzimmer von der Zentrale für ausländische Bildung in Deutschland mit der am besten geeigneten Ausrüstung ausgestattet: Projektor, Leinwand, Computer, Lautsprecher, Drucker und andere moderne Technologien, die den Unterricht erleichtert.

Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat zusammen mit Abiturienten aus Deutschland und unserer Schule einen Spielplatz für Roma-Kinder errichtet.

Die Schulzentrale in der Bundesrepublik Deutschland vergibt jedes Jahr weltweit Vollstipendien für das Studium an deutschen Universitäten und deckt damit alle Kosten ab.

Von 2010 bis 2016 nahmen Schüler des Deutschunterrichts im zweiten Jahr des Gymnasiums an der deutschen Bundesolympiade teil, und wir haben sieben erste Plätze, vier zweite Plätze und einen dritten Platz  gewonnen. Der Preis ist ein Stipendium für eine einmonatige Sommerresidenz in Deutschland. Die Studenten, die diese Stipendien erhalten haben, sind: Mihaela Kovacheska, Anastasija Stevcevska, Angela Vasilevska, Marija Atanasovska, Sanja Serafimovska, Vasil Gicevski, Darja Madevska.

Seit 2018 ist das „Josip Broz Tito“ Gymnasium Teil des kulturweit-Programms, einem internationalen kulturellen Freiwilligendienst, der die Ankunft eines in Deutschland lebenden Freiwilligen beinhaltet. Der Freiwillige begleitet die speziellen Deutschkurse über ein Jahr und ermöglicht so den direkten Kontakt der Schüler mit dem deutschen Sprach-und Kulturraum. Unsere erste Freiwillige ist Marlene Kolb, die den Unterricht seit September 2018 unterstützt.

Deutsche Sprachdiplom - Klasse

Das „Deutsche Sprachdiplom“ (DSD) kann nur an anerkannten Sprachdiplomschulen erworben werden. Lernende, die die Prüfungen zum DSD erfolgreich absolvieren, haben damit den Sprachnachweis für ein Studium in der Bundesrepublik Deutschland erworben.

Der Unterricht in Sprachdiplomzweigen erfolgt „erweitert“. D.h dass die Lernenden Deutsch als 1. Fremdsprache in diesen Klassen haben.

Die Bundesrepublik Deutschland fördert diese Sprachdiplomschulen dadurch, dass dort Lehrkräfte aus Deutschland unterrichten, dass geeignete Lehrwerke kostenlos zur Verfügung gestellt werden und mit einer Vielzahl anderer materialler Unterstützungsformen.

Die besten Lernenden eines Sprachdiplomzweigs haben die Möglichkeit, ein Deutschlandstipendium zu bekommen, das eine Deutschlandreise, einen mehrwöchigen Schulbesuch in Deutschland und das Leben in einer Gastfamilie in Deutschland einschließt.

Der Unterricht in einem Deutschen Zweig macht alle den jenigen die Lernern ein Angebot, die Deutsch auf sehr hohem Niveau lernen und viel über das moderne Leben in Deutschland erfahren wollen.

Eine Aufnahmeprüfung entscheidet über die Aufnahme in den „Deutschen Zweig“.

Der Unterricht beinhaltet auch vielfältige Projektarbeit zielt,auf selbständiges Lernen und rückt kommunikative und interkulturelle Methoden in den Mittelpunkt.

Außerhalb des Unterrichts – meist in den Sommerferien – gibt es Intensivkurse, in denen die Lernenden auf die ansehenden DSD – Prüfungen sehr genau vorbereitet werden.

Контактирајте не

Во моментот не сме активни. Но можете да ни пратите е-пошта.

Not readable? Change text. captcha txt