СУГС  Гимназија   ,,Јосип Броз Тито”  Скопје со веб страна  јosipbroztito.edu.mk, е-пошта josipsugsgimnazija-josipbroztito-skopje@schools.mk  и адреса ул. Димитрија Чуповски бр.27, Скопје

Врз основа на член од Законот за слободен пристап за информации од јавен карактр, СУГС Гимназија ,,Јосип Броз Тито,,-Скопје, ја утврди следнаталиста на информации од јавен карактер:

 • Основни податоци за контакт за училиштето и тоа: назив, адреса, телефонски број, е-маил адреса и адреса на веб страницата;
 • Статут за Училиштето;
 • Правилник за систематизација на работни места;
 • Правилник за внатрешна организација;
 • Годишна програма за работа на училиштето;
 • Годишен извештај за воспитно образовна работа на училиштето;
 • Годишен финансов извештај за работа на училиштето;
 • Кодекс за куќен ред на училиштето;
 • Подзаконски акти ( деловници за работа на органите во училиштето, правилници за регулирање на одредена материја поврзана со дејноста на училиштето и сл.)
 • Записници од одржани состаноци на Наставнички совет;
 • Записници од одржани состаноци на Советот на родители;
 • Записници од одржани седници на Училишниот одбор;
 • Интерни огласи за упис на ученици во текот на учебна година ;
 • Оглас за избор на директор во училиштето;
 • Огласи за вработување на наставници и други вработени во училиштето;
 • Огласи за изведување на екскурзиина учениците;
 • Огласи за јавни набавки во училиштето;
 • Извештај и анализа од спроведена Самоевалуација во училиштето;
 • Извештај од спроведена интегрална евалуација за работа на училиштето;
 • План за развој на училиштето ( Развоен план ) за четирифодишен период;
 • Статистички извештаи за успех и поведение и други категоризации за учениците за сите квалификациони периоди од учебната година;
 • Програма за групно советување на родителите;
 • Извештај од спроведено групно советување на родителите;
 • Програма за организирање и спроведување на ученички екскурзии;
 • Неделен распоред на часови за учениците;
 • Распределба на часови и наставни предмети на наставниците во училиштето;
 • Информација за приемни денови на наставници и класни раководители;
 • Распоред за одрѓување на додатна и дополнителна настава на наставниците по наставните предмети;
 • Распоред за полагање на испити на учениците и консултации;
 • Информации за работа на ученичките заедници во училиштето;
 • Други информации кои се во согласност со Заканот за слободен пристап на информации од јавен карактер.

Контактирајте не

Во моментот не сме активни. Но можете да ни пратите е-пошта.

Not readable? Change text. captcha txt