Класната заедница е составена од претставници од сите класови, има свое претседателство, кој се избрани од самите членови. Главната улога на Класната Заедница е да ги застапува интересите на учениците и да учествува во носењето на одлуки кој ги засегаат нив. Има задача да ја води комуникацијата, и да претставува врска меѓу учениците и училишните служби.

ПРОГРАМА  ЗА РАБОТА  НА КЛАСНАТА  ЗАЕДНИЦА

ПРОГРАМСКА СОДРЖИНА  РЕАЛИЗАТОР Време   на реализација
Свечен прием на учениците во прва година ученици и наставници септември
Конституирање на класната заедница.

Дисциплина и хигиена во училиштето и училишниот двор, совесно исполнување на обврските на  дежурните ученици

ученици и наставници педагог септември
Улогата на класната заедница,

извештај од  минатогодишната работа, разгледување и дополнување на програмата

ученици и наставници педагог септември
Информации за  екскурзии ученици и наставници септември
Развивање систем на информации достапни за учениците (училишен весник, информатор, огласна табла, веб страна, ) ученици и наставници,новинарска секција септември

октомври, тековно

Изготвување на кодекс за оценувањето на  учениците ученици , наставници и педагог октомври
Разговори окулу безбедноста во училиштето ученици наставници директор родители педагог октомври
Ученички иницијативи за подобрување на училишната клима и атмосфера ученици и наставнци педагог ноември
Посета на фестивали, театри ученици и наставнци ноември
Разгледување на успехот на учениците ученици и наставнци педагог ноември
Уредување на училишниот ентериер ученици и наставнци, литературна и ликовна секција  декември
Договор за  пречек на  Нова Година  ученици и наставници  декември
Разгледување на полугодишниот успехот на учениците ученици и наставници педагог  јануари
Разгледување на реализацијата  на програмата во првото полугодие  и дополнување во однос на второ полугодие (доколку  има потреба)

 

ученици и наставници јануари
Оценувањето на учениците – дебата ученици и наставници февруари
Трибина  на тема „Спречување и заштита од зависности-цигари, алкохол, дрога. ученици и наставници,

стручни лица

февруари
Организирање трибини по избор на учениците ученици и наставници, стручни лица февруари, тековно до крајот на учебната година
Подготовки поврзани со организирањето на матурската прослава

Користење на слободното време

ученици и наставници

педагог

февруари
 Уредување на училишниот ентериер ученици и наставници  март
Ден  на екологијата, еколошки акции

 

ученици и наставници  март
Анализа од спроведувањето на  интеграцијата на заштитата на животната средина

 

ученици  и        наставници  март
Подобрување на средношколскиот стандард наставници и ученици  април
Разгледување на успехот на учениците

 

ученици и          нас­тавници  април
Одбележување на Денот на крводарителите

 

ученици и нас­тавници април
Организирање на активности по повод Велигденските празници

 

ученици и нас­тавници април
„24 Мај”  Ден на словенските прос­вети­тели ученици наставници мај
Разгледување  на  реализацијата  на  програмата во второто  полугодие  и  предлози за следната учебна година, избор  на првенец на генерација ученици и наставници мај
Матурска прослава ученици  и наставници мај
Контактирајте не

Во моментот не сме активни. Но можете да ни пратите е-пошта.

Not readable? Change text. captcha txt